Παρασκευή, 15 Οκτωβρίου, 2021
ΑρχικήΣχόλια ΔιαβουλεύσεωνΑνάρτηση των παρατηρήσεων που κατατέθηκαν στη διαβούλευση των Τεχνικών Προδιαγραφών του διαγωνισμού...

Ανάρτηση των παρατηρήσεων που κατατέθηκαν στη διαβούλευση των Τεχνικών Προδιαγραφών του διαγωνισμού για την Παροχή υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού ακτινογραφίας, εμφανιστηρίων και ακτινολογικών οστικής πυκνότητας για τις ανάγκες των Κέντρων Υγείας

Ανάρτηση των παρατηρήσεων που κατατέθηκαν στη διαβούλευση των Τεχνικών Προδιαγραφών του διαγωνισμού για την Παροχή υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού ακτινογραφίας, εμφανιστηρίων και ακτινολογικών οστικής πυκνότητας ( cpv: 50421200-4, Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού ακτινογραφίας) για τις ανάγκες των Κέντρων Υγείας αρμοδιότητας της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει  τιμής, που διενεργήθηκε από 8-9-2021 έως 23-9-2021 σύμφωνα με το άρθρο 47 του ν.4412/2016

Τις παρατηρήσεις μπορείτε να τις δείτε από εδώ.