Κυριακή, 4 Δεκεμβρίου, 2022
ΑρχικήΔιαγωνισμοί 4ης ΥΠΕΈρευνα αγοράς με αντικείμενο το έργο της ανάθεσης σε δύο (2) Ορκωτούς...

Έρευνα αγοράς με αντικείμενο το έργο της ανάθεσης σε δύο (2) Ορκωτούς Ελεγκτές του ελέγχου της διαχειριστικής χρήσης 2022 και 2023 του ΕΛΚΕΑ

Ο Ε.Λ.Κ.Ε.Α. της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης διενεργεί  έρευνα αγοράς με αντικείμενο το έργο της ανάθεσης σε δύο (2) Ορκωτούς Ελεγκτές του ελέγχου της διαχειριστικής χρήσης 2022 και 2023 του ΕΛΚΕΑ της 4ης ΥΠε. Μακεδονίας και Θράκης, συνολικού προϋπολογισμού πέντε χιλιάδων (5.000,00€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με αριθμό 82/2022 και  κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Γραφείο Προμηθειών της  4ης ΔΥΠε Μακεδονίας – Θράκης  στις  612-2022  ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. στο  4η ΔΥΠε Μακεδονίας – Θράκης_ Διεύθυνση  Αριστοτέλους 16  Τ.Κ._54623 τηλ.: 2313327826.

Ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών: 5- 12-2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 μ.μ.

Πληροφορίες θα δίνονται όλες τις εργάσιμες ημέρες από 8:00 έως 14:00 από το Γραφείο Προμηθειών της 4ης  ΔΥΠε Μακεδονίας – Θράκης (Διεύθυνση  Ιουστινιανού 1 & Εθν.Αντιστάσεως 11, ΤΚ 551 34 και στο τηλ.: 2313327826. Αρμόδιος υπάλληλος Κατερίνα Τσαλάστρα_ email: promithies@4ype.gr.

Την Έρευνα Αγοράς μπορείτε να την δείτε από εδώ.