Παρασκευή, 15 Οκτωβρίου, 2021
ΑρχικήΔιαγωνισμοί 4ης ΥΠΕΗλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός άνω των ορίων με αντικείμενο την «Προμήθεια Αντιδραστηρίων και...

Ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός άνω των ορίων με αντικείμενο την «Προμήθεια Αντιδραστηρίων και Αναλωσίμων για τη διενέργεια εξετάσεων γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης  HbA1c (με παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού)

H Κεντρική Υπηρεσία  της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης διενεργεί Ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό άνω των ορίων με αντικείμενο την «Προμήθεια Αντιδραστηρίων και Αναλωσίμων για τη διενέργεια εξετάσεων γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης  HbA1c (με παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού)» (cpv: 33696300-8, Χημικά αντιδραστήρια) προϋπολογισθείσας δαπάνης 85.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και με κριτήριο  κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του διαγωνισμού θα γίνει στο Γραφείο Προμηθειών της  4ης ΥΠε Μακεδονίας – Θράκης στις 18-11-2021  ημέρα ΠΕΜΠΤΗ  και ώρα 11:00 πμ.

Ημερομηνία λήξης υποβολής των ηλεκτρονικών προσφορών: 17-11-2021  ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ  και ώρα 18:00μμ .

Ημερομηνία λήξης υποβολής των έντυπων προσφορών: 18-11-2021  ημέρα ΠΕΜΠΤΗ  και ώρα 11:00πμ. 

Πληροφορίες θα δίνονται όλες τις εργάσιμες ημέρες από 8:00 έως 14:00 από το Γραφείο Προμηθειών της 4ης  ΥΠε Μακεδονίας – Θράκης (Δ/νση  Αριστοτέλους 16,  ΤΚ 54623) και στο τηλ.: 2313327867, αρμόδια υπάλληλος : Ιφόγλου Ευδοξία, email: promithies@4ype.gr.

Τη διακήρυξη μπορείτε να τη δείτε από εδώ .