Παρασκευή, 15 Οκτωβρίου, 2021
ΑρχικήΔιαγωνισμοί 4ης ΥΠΕΗλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός άνω των ορίων, για την Προμήθεια μικροσκοπίων μικροβιολογικού...

Ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός άνω των ορίων, για την Προμήθεια μικροσκοπίων μικροβιολογικού εργαστηρίου, καρδιοτοκογράφων, συσκευών φυσιοθεραπευτηρίου και τροχήλατων αναρροφήσεων για τις ανάγκες των Κέντρων Υγείας

H Κεντρική Υπηρεσία  της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης διενεργεί Ηλεκτρονικό  ανοικτό διαγωνισμό άνω των ορίων, για την Προμήθεια μικροσκοπίων μικροβιολογικού εργαστηρίου, καρδιοτοκογράφων, συσκευών φυσιοθεραπευτηρίου και τροχήλατων αναρροφήσεων» της Πράξης «Προμήθεια και εγκατάσταση καρδιολογικών και γυναικολογικών υπερήχων, μικροσκοπίων μικροβιολογικού εργαστηρίου, καρδιοτοκογράφων, συσκευών φυσιοθεραπευτηρίου και αναρροφήσεων για τις ανάγκες των Κέντρων Υγείας στην Περιφέρεια Ανατ. Μακεδονίας και Θράκης»με κωδικό  Ο.Π.Σ. «5092996», συνολικού προϋπολογισμού 126.500,00€ και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, Υποέργο: 2».

Κωδικοί CPV:  38510000-3 : Μικροσκόπια

38342100-5 : Παλμογράφοι

33150000-6: Συσκευές ακτινοθεραπείας, μηχανοθεραπείας, ηλεκτροθεραπείας και κινησιοθεραπεία

33926000-7 – Αναρροφητήρες κενού ή σωλήνες συλλογής υγρών για αυτοψίες

Προϋπολογισθείσας δαπάνης 126.500,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του διαγωνισμού θα γίνει στο Γραφείο Προμηθειών της  4ης Υ.Πε. Μακεδονίας – Θράκης   στις   09.11.2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ.

Ημερομηνία λήξης υποβολής των ηλεκτρονικών προσφορών: 08.11.2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00μμ.

Ημερομηνία λήξης υποβολής των έντυπων προσφορών: 09.11.2021 ημέρα Τρίτη  και ώρα 11:00π.μ.

Πληροφορίες θα δίνονται όλες τις εργάσιμες ημέρες από 8:00 έως 14:00 από το Γραφείο Προμηθειών της 4ης  Υ.Πε. Μακεδονίας – Θράκης (Δ/νση  Αριστοτέλους 16,  ΤΚ 54623) και στο τηλ.: 2313327824).

Αρμόδια υπάλληλος : Αναστασία Χατζηγεωργίου, email: promithies@4ype.gr.

Την διακήρυξη μπορείτε να την δείτε από εδώ.