Κυριακή, 17 Οκτωβρίου, 2021
ΑρχικήΔιαγωνισμοί 4ης ΥΠΕΗλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός άνω των ορίων με αντικείμενο την Προμήθεια και...

Ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός άνω των ορίων με αντικείμενο την Προμήθεια και εγκατάσταση Έξι (6) Ακτινολογικών μηχανημάτων για τις ανάγκες των Κέντρων Υγείας

H Κεντρική Υπηρεσία  της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης διενεργεί τον υπ’αριθμ. 44/2021 Ηλεκτρονικό  ανοικτό διαγωνισμό άνω των ορίων με αντικείμενο την Προμήθεια και εγκατάσταση Έξι (6) Ακτινολογικών μηχανημάτων για τις ανάγκες των Κέντρων Υγείας Κιλκίς, Ροδολίβους, Ν. Μαδύτου, Παλαιοχωρίου, Αγ. Νικολάου και Ν. Μουδανιών, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 342.000,00 € με Φ.Π.Α. και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας- τιμής (βάσει κριτηρίων αξιολόγησης) και χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ «Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020», με κωδικό Ο.Π.Σ. 5070502, Υποέργο:4. Κωδικός CPV: 33111000-1 Ακτινολογικά Μηχανήματα.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του διαγωνισμού θα γίνει στο Γραφείο Προμηθειών της  4ης ΔΥΠε Μακεδονίας – Θράκης   στις   2-11-2021  ημέρα Τρίτη  και ώρα 11:00 π.μ.

Ημερομηνία λήξης υποβολής των ηλεκτρονικών προσφορών: 29-10-2021  ημέρα  Παρασκευή και ώρα 18:00μμ

Ημερομηνία λήξης υποβολής των έντυπων προσφορών: 2-11-2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00πμ

Πληροφορίες θα δίνονται όλες τις εργάσιμες ημέρες από 8:00 έως 14:00 από το Γραφείο Προμηθειών της 4ης  ΔΥΠε Μακεδονίας – Θράκης (Δ/νση  Αριστοτέλους 16,  ΤΚ 54623) και στο τηλ.: 2313327826. Αρμόδια υπάλληλος: Κατερίνα Τσαλάστρα, email: promithies@4ype.gr.

Την διακήρυξη μπορείτε να την δείτε από εδώ.