Παρασκευή, 24 Μαρτίου, 2023
ΑρχικήΔιαγωνισμοί 4ης ΥΠΕΗλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός άνω των ορίων με αντικείμενο την προμήθεια και εγκατάσταση...

Ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός άνω των ορίων με αντικείμενο την προμήθεια και εγκατάσταση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν.Θ. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

H Κεντρική Υπηρεσία  της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης διενεργεί Ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό άνω των ορίων με αντικείμενο την προμήθεια και εγκατάσταση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν.Θ. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ», στα πλαίσια υλοποίησης πρόσθετων δράσεων του έργου «Strengthening primary Medical care in IsoLated and deprived cross-border arEas» με ακρωνύμιο SMiLe του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A “Ελλάδα – Βουλγαρία 2014-2020”, συνολικού προϋπολογισμού 850.000,00€ με Φ.Π.Α. (24%), και με κριτήριο  κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του διαγωνισμού θα γίνει στο Γραφείο Προμηθειών της  4ης ΥΠε Μακεδονίας – Θράκης στις 25-04-2023  ημέρα ΤΡΙΤΗ  και ώρα 11:00 π.μ.

Ημερομηνία λήξης υποβολής των ηλεκτρονικών προσφορών: 19-04-2023  ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ  και ώρα 18:00μμ

Ημερομηνία λήξης υποβολής των έντυπων προσφορών: 24-04-2023 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ  και ώρα 14:00μμ

Πληροφορίες θα δίνονται όλες τις εργάσιμες ημέρες από 8:00 έως 14:00 από το Γραφείο Προμηθειών της 4ης  ΥΠε Μακεδονίας – Θράκης (Δ/νση  Ιουστινιανού 1 & Εθν. Αντιστάσεως,  ΤΚ 55134, Καλαμαριά – Θεσσαλονίκη) και στο τηλ.: 2313327867, αρμόδια υπάλληλος : Ιφόγλου Ευδοξία, email: promithies@4ype.gr.

Την διακήρυξη μπορείτε να την δείτε από εδώ.