Πέμπτη, 28 Οκτωβρίου, 2021
ΑρχικήΔιαγωνισμοί 4ης ΥΠΕΗλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός άνω των ορίων με αντικείμενο την «Προμήθεια και εγκατάσταση...

Ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός άνω των ορίων με αντικείμενο την «Προμήθεια και εγκατάσταση καρδιολογικών και γυναικολογικών υπερήχων» στα Κέντρα Υγείας

H Κεντρική Υπηρεσία  της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης διενεργεί Ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό άνω των ορίων με αντικείμενο την «Προμήθεια και εγκατάσταση καρδιολογικών και γυναικολογικών υπερήχων» στα Κέντρα Υγείας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (CPV 33124120-2 Συσκευές διαγνωστικής με υπερήχους), προϋπολογισθείσας δαπάνης 550.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και με κριτήριο  κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την βέλτιστη σχέση ποιότητας-τιμής.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του διαγωνισμού θα γίνει στο Γραφείο Προμηθειών της  4ης ΥΠε Μακεδονίας – Θράκης στις  08-11-2021  ημέρα Δευτέρα  και ώρα 11:00 π.μ.

Ημερομηνία λήξης υποβολής των ηλεκτρονικών προσφορών: 05-11-2021  ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00μμ

Ημερομηνία λήξης υποβολής των έντυπων προσφορών: 08-11-2021  ημέρα Δευτέρα  και ώρα 11:00μμ

Πληροφορίες θα δίνονται όλες τις εργάσιμες ημέρες από 8:00 έως 14:00 από το Γραφείο Προμηθειών της 4ης  ΥΠε Μακεδονίας – Θράκης (Δ/νση  Αριστοτέλους 16,  ΤΚ 54623) και στο τηλ.: 2313327867, αρμόδια υπάλληλος : Ιφόγλου Ευδοξία, email: promithies@4ype.gr.

Την διακήρυξη μπορείτε να την δείτε από εδώ.