Παρασκευή, 24 Μαρτίου, 2023
ΑρχικήΔιαγωνισμοί 4ης ΥΠΕΗλεκτρονικός δημόσιος ανοικτός διαγωνισμός άνω των ορίων για την προμήθεια των ειδών...

Ηλεκτρονικός δημόσιος ανοικτός διαγωνισμός άνω των ορίων για την προμήθεια των ειδών «Γάζα και Επιδεσμικό υλικό», για την κάλυψη των αναγκών των Κέντρων Υγείας

H Κεντρική Υπηρεσία της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης διενεργεί Ηλεκτρονικό δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό άνω των ορίων για την προμήθεια των ειδών «Γάζα και Επιδεσμικό υλικό» (cpv: 33141110-4, – Επίδεσμοι, cpv: 33141114-2, Ιατρική γάζα), προϋπολογισθείσας δαπάνης διακοσίων δεκαέξι  χιλιάδων διακοσίων πενήντα τεσσάρων ευρώ και δέκα λεπτών (216.254,10€) χωρίς ΦΠΑ και διακοσίων σαράντα τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων εξήντα επτά ευρώ  και δεκατριών λεπτών (244.367,13 €) με ΦΠΑ 13% και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής,  για την κάλυψη των αναγκών των Κέντρων Υγείας αρμοδιότητας της 4ης Υ.πε. Μακεδονίας και Θράκης για ένα (1) έτος, με αριθμ. διακήρυξης 23/2023 ( συστημικός αριθμός ΕΣΗΔΗΣ: 185658).

Ο διαγωνισμός θα γίνει στο Γραφείο Προμηθειών της  4ης ΔΥΠε Μακεδονίας – Θράκης  την   28-4-2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ. στο Γραφείο Προμηθειών της 4ης ΔΥΠε Μακεδονίας – Θράκης_ Διεύθυνση: Ιουστινιανού 1 & Εθν.Αντιστάσεως 11, Καλαμαριά, Τ.Κ. 55134, τηλ.: 2313327826.

Ημερομηνία λήξης υποβολής των ηλεκτρονικών προσφορών: 24-4-2023  ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 μ.μ.

Ημερομηνία λήξης υποβολής των έντυπων προσφορών: 27-4-2023  ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 μ.μ.

Πληροφορίες θα δίνονται όλες τις εργάσιμες ημέρες από 8:00 έως 14:00 από το Γραφείο Προμηθειών της 4ης  ΔΥΠε Μακεδονίας – Θράκης (Διεύθυνση: Ιουστινιανού 1 & Εθν.Αντιστάσεως 11, Καλαμαριά, Τ.Κ. 55134 και στο τηλ.: 2313327826, Αρμόδιος υπάλληλος Τσαλάστρα  Κατερίνα_ email: ktsalastra@4ype.gr.

Την διακήρυξη μπορείτε να την δείτε από εδώ.