Παρασκευή, 2 Δεκεμβρίου, 2022
ΑρχικήΔιαγωνισμοί 4ης ΥΠΕΗλεκτρονικός δημόσιος ανοικτός διαγωνισμός κάτω των ορίων για την παροχή υπηρεσιών λογιστικής...

Ηλεκτρονικός δημόσιος ανοικτός διαγωνισμός κάτω των ορίων για την παροχή υπηρεσιών λογιστικής και διπλογραφικής παρακολούθησης και υποστήριξης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας και Ανάπτυξης (Ε.Λ.Κ.Ε.Α.) της 4ης Υ.Π.Ε Μακεδονίας και Θράκης

H Κεντρική Υπηρεσία της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης διενεργεί Ηλεκτρονικό δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό κάτω των ορίων για την παροχή υπηρεσιών λογιστικής και διπλογραφικής παρακολούθησης και υποστήριξης  του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας και Ανάπτυξης (Ε.Λ.Κ.Ε.Α.) της 4ης Υ.Π.Ε Μακεδονίας και Θράκης (CPV:79211000-6, Λογιστική Υποστήριξη), προσυπολογιζόμενης δαπάνης σαράντα δύο χιλιάδων επτακοσίων σαράντα ενός ευρώ και ενενήντα τεσσάρων ευρώ (42.741,94€) χωρίς Φ.Π.Α., και πενήντα τριών  χιλιάδων ευρώ (53.000,00€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, με αριθμό διακήρυξης 86/2022, Συστημικός αριθμός ΕΣΗΔΗΣ: 177449, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στο Γραφείο Προμηθειών της  4ης ΔΥΠε Μακεδονίας – Θράκης  την   16-12-2022  ημέρα   Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ. στο Γραφείο Προμηθειών της 4ης ΔΥΠε Μακεδονίας – Θράκης_ Διεύθυνση: Ιουστινιανού 1 & Εθν.Αντιστάσεως 11, Καλαμαριά, Τ.Κ. 55134, τηλ.: 2313327826.

Ημερομηνία λήξης υποβολής των ηλεκτρονικών προσφορών: 12-12-2022  ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 μ.μ.

Ημερομηνία λήξης υποβολής των έντυπων προσφορών: 15-12-2022  ημέρα                     Πέμπτη και ώρα 14:00 μ.μ.

Πληροφορίες θα δίνονται όλες τις εργάσιμες ημέρες από 8:00 έως 14:00 από το Γραφείο Προμηθειών της 4ης  ΔΥΠε Μακεδονίας – Θράκης (Διεύθυνση: Ιουστινιανού 1 & Εθν.Αντιστάσεως 11, Καλαμαριά, Τ.Κ. 55134 και στο τηλ.: 2313327826, Αρμόδιος υπάλληλος Τσαλάστρα  Κατερίνα_ email: ktsalastra@4ype.gr.

Την διακήρυξη μπορείτε να την δείτε από εδώ.