Παρασκευή, 15 Οκτωβρίου, 2021
ΑρχικήΔιαγωνισμοί 4ης ΥΠΕΗλεκτρονικός δημόσιος ανοικτός διαγωνισμός κάτω των ορίων με αντικείμενο την ανάδειξη αναδόχου...

Ηλεκτρονικός δημόσιος ανοικτός διαγωνισμός κάτω των ορίων με αντικείμενο την ανάδειξη αναδόχου για την Παροχή υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού ακτινογραφίας, εμφανιστηρίων και ακτινολογικών οστικής πυκνότητας για τις ανάγκες των Κέντρων Υγείας

H Κεντρική Υπηρεσία της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης διενεργεί Ηλεκτρονικό δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό κάτω των ορίων με αντικείμενο την ανάδειξη αναδόχου Παροχή υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού ακτινογραφίας, εμφανιστηρίων και ακτινολογικών οστικής πυκνότητας (cpv: 50421200-4, Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού ακτινογραφίας) για τις ανάγκες των Κέντρων Υγείας αρμοδιότητας της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης, συνολικού προϋπολογισμού ενενήντα εννέα χιλιάδων εξακοσίων εβδομήντα επτά ευρώ και σαράντα δύο λεπτών (99.677,42€) πλέον Φ.Π.Α., ήτοι εκατόν είκοσι τριών χιλιάδων εξακοσίων ευρώ (123.600,00 €), για ένα (1) έτος, με δικαίωμα προαίρεσης μονομερούς  παράτασης τριών (3) μηνών ποσού τριάντα χιλιάδων εννιακοσίων ευρώ (30.900,00€), και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, με αριθμό διακήρυξης 57/2021.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στο Γραφείο Προμηθειών της 4ης ΔΥΠε Μακεδονίας-Θράκης στις   03-11-2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. στη 4η ΔΥΠε Μακεδονίας-Θράκης, Διεύθυνση  Αριστοτέλους 16  Τ.Κ. 54623 τηλ.: 2313327826.

Ημερομηνία λήξης υποβολής των ηλεκτρονικών προσφορών: 02-11-2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00 μ.μ.

Ημερομηνία λήξης υποβολής των έντυπων προσφορών: 03-11-2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ.

Πληροφορίες θα δίνονται όλες τις εργάσιμες ημέρες από 8:00 έως 14:00 από το Γραφείο Προμηθειών της 4ης  ΔΥΠε Μακεδονίας – Θράκης (Διεύθυνση  Αριστοτέλους 16  ΤΚ 54623 και στο τηλ.: 2313327826, fax:  2313327838.Αρμόδιος υπάλληλος Τσαλάστρα  Κατερίνα email: promithies@4ype.gr.

Την διακήρυξη μπορείτε να την δείτε από εδώ.