Ολοκλήρωση του έργου "Προμήθεια Τυποποιημένων Ασθενοφόρων Οχημάτων Προνοσοκομειακής φροντίδας 4x2 και 4x4 Diesel για τις ανάγκες των Κέντρων Υγείας" (Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας), εποπτείας της 4ης Δ.Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης.
(Το έργο χρηματοδοτείται από το Π.Δ.Ε. (ΣΑΕΠ 008/8 Κωδικός Έργου ΠΔΕ:2012ΕΠ00880038), είναι ενταγμένο στο Ε.Π. Μακεδονία- Θράκη 2007-2013 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείo Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ))

merc1  merc4  merc3  merc2