ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 Για την επικαιροποίηση των μελών του Δικτύου Αγωγής Υγείας της 4ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας & Θράκης για το σχολικό έτος 2020 – 2021

Λαμβάνοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. πρωτ. Γ1γ/ΓΦ3.3,13,18Ζ ΦΑΥ4,6(2020)/Γ.Π.47702/28-7-20 έγγραφο του Τμήματος Ανάπτυξης Προγραμμάτων Αγωγής Υγείας & Πρόληψης του Υπουργείου Υγείας αναφορικά με την ανάπτυξη και υλοποίηση δράσεων και παρεμβάσεων ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης του μαθητικού πληθυσμού κατά το σχολικό έτος 2020 – 2021, η Υπηρεσία μας προχωράει στην επικαιροποίηση των στοιχείων των μελών του Δικτύου Αγωγής Υγείας.

Ως εκ τούτου παρακαλούνται όλοι οι υπάλληλοι (συμπεριλαμβανομένων και των Επισκεπτών Υγείας) που επιθυμούν να εγγραφούν ή να ανανεώσουν την εγγραφή τους στο Δίκτυο Αγωγής Υγείας, να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν τη σχετική αίτηση το αργότερο μέχρι τις 21 Σεπτεμβρίου 2020.

Επισημαίνεται ότι όσοι δεν υποβάλλουν την ανωτέρω αναφερόμενη αίτηση αυτομάτως παύουν να είναι μέλη του Δικτύου Αγωγής Υγείας και δε δύνανται να συμμετάσχουν στις δράσεις και παρεμβάσεις αυτού κατά το σχολικό έτος 2020-2021, ενώ θα γίνει και αντιπαραβολή από την Υπηρεσία μας των υποβληθεισών αιτήσεων και των δηλωθέντων συμμετεχόντων στον Πίνακα 1 «Δήλωση συμμετοχής ιατρών & επαγγελματιών υγείας στην υλοποίηση παρεμβάσεων/δράσεων αγωγής υγείας σε μαθητικό πληθυσμό».

Παρακαλούμε να ενημερωθούν όλοι οι ενδιαφερόμενοι, προκειμένου να υποβάλλουν εμπρόθεσμα τη σχετική αίτηση.

Για την προβολή και ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης πατήστε εδώ.