Ο Διοικητής της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Την παράταση ισχύος της υπ’ αριθμ. πρωτ. 34107/17.8.2020 Απόφασης Διοικητή της 4ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας και Θράκης μέχρι τις 25.10.2020.

Κατά τα λοιπά η εν λόγω Απόφαση ισχύει ως έχει.