Το Α.Ν.Θ Θεαγένειο ανακοινώνει ότι τίθενται σε ανοιχτή Δημόσια Διαβούλευση, οι τεχνικές προδιαγραφές για την «προμήθεια αντιδραστηρίων για τον ποσοτικό προσδιορισμό των κ-free & λ- free στον ορό και στα ούρα ( human kappa & lambda Free kit for BN II )για τις ανάγκες του   βίο- παθολογικού τμήματος  και διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού προϋπολογισμού έως του ποσού των 48.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ποσού ΦΠΑ για ένα έτος.»

 Στο πλαίσιο αυτό, έχουν συνταχθεί αρχικές Τεχνικές Προδιαγραφές  από   αρμόδια επιτροπή, οι οποίες δύναται να μεταβληθούν κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Διαβούλευσης.

   Μετά το πέρας της προθεσμίας για τη διενέργεια της Δημόσιας Διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών, θα αναρτηθεί σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου, με τα στοιχεία των οικονομικών φορέων που συμμετείχαν στη διαδικασία και θα αναρτώνται οι παρατηρήσεις που υποβλήθηκαν.

Επισημαίνεται ότι τα  καταχωρημένα σχόλια των οικονομικών φορέων, αναρτώνται αυτούσια στην ηλεκτρονικής φόρμας του ΕΣΗΔΗΣ, ως σχόλια της ανακοίνωσης διενέργειας της Δημόσιας Διαβούλευσης. Η Διαβούλευση θα διαρκέσει από τις 03-08-2017 ημέρα Πέμπτη έως και τις 18-08-2017 ημέρα Παρασκευή

          Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) (http://www.eprocurement.gov.gr) στο σύνδεσμο Διαβουλεύσεις, στην ιστοσελίδα του ΑΝΘ ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ (http://www.theagenio.gov.gr) και στην ιστοσελίδα της 4ης ΥΠΕ Μακεδονίας και Θράκης (http:// 4ype.gr).

Παρακαλείσθε για την ανταπόκριση και συμμετοχή σας στη διαδικασία της Δημόσιας Διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών