Ανάρτηση των παρατηρήσεων που κατατέθηκαν κατά την διαβούλευση των Τεχνικών Προδιαγραφών του διαγωνισμού για την προμήθεια και εγκατάσταση Ενός (1) ενδοσκοπικού συστήματος και ενός (1) μηχανήματος ηλεκτροθεραπείας για τις ανάγκες του Γ.Ν.Θ. Ιπποκράτειου αρμοδιότητας της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης.

Σας διαβιβάζουμε τις παρατηρήσεις που κατατέθηκαν κατά τη διάρκεια της διαβούλευσης των Τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού για την προμήθεια και εγκατάσταση Ενός (1) ενδοσκοπικού συστήματος και ενός (1) μηχανήματος ηλεκτροθεραπείας για τις ανάγκες του Γ.Ν.Θ. Ιπποκράτειου αρμοδιότητας της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης, που έχει ενταχθεί στο έργο «Joint Actions for the protection and improvement of public health in the Cross – Border Area» με ακρωνύμιο “IpA Shield II” του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG- IPA CBC “CCI 2014 TC 16 I5CB 009”, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, συνολικού προϋπολογισμού 48.000,00€ με Φ.Π.Α. που διενεργήθηκε από 14-6-2019 έως 28-6-2019 σύμφωνα με το άρθρο 47 του ν.4412/2016.

Τα σχόλια της διαβούλευσης μπορείτε να τα κατεβάσετε από εδώ.