Παρακάτω μπορείτε να βρείτε τα απαραίτητα έγγραφα.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

Διευκρίνηση που αφορά στην αποστολή σχετικών δικαιολογητικών Επιστημονικών Εκδηλώσεων - Σεμιναρίων

Έντυπο 1: Απόφαση που αφορά σε δικαιολογητικά Επιστημονικών Εκδηλώσεων - Σεμιναρίων

Έντυπο 2: Υποβολή κατάστασης Μελών και Οµιλητών της Εκδήλωσης Επιστηµονικής ενηµέρωσης Τύπου Β'

Έντυπο 3: Υποβολή Προϋπολογισµού για την καταβολή Τιµητικών αµοιβών Εκδήλωσης Επιστηµονικής ενηµέρωσης Τύπου Β'

Έντυπο 4: Υπεύθυνη δήλωση

Έντυπο 5: Υπεύθυνη δήλωση

Έντυπο 6: Εντολή πληρωμής Τιμητικής αμοιβής Εκδήλωσης Επιστημονικής ενημέρωσης τύπου Β'

Έντυπο 7: Σύμβαση οικονομικής διαχείρισης τιμητικών αμοιβών