ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.  πρωτ.: Γ4β/Γ.Π. οικ. 37194/14-5-2018, Κοινή Απόφαση -    Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την κάλυψη θέσεων Διοικητών και Αναπληρωτών Διοικητών του Υπουργείου Υγείας  ( μπορείτε να δείτε την πρόσκληση  πατώντας εδώ) για την θέση του Αναπληρωτή Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Άγιος Παύλος» της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης,  

η καταληκτική προθεσμία κατάθεσης των αιτήσεων είναι η

26 Ιουνίου 2018  και ώρα 15:00

(στην περίπτωση αποστολής της αίτησης με συστημένη επιστολή ως ημερομηνία κατάθεσης λογίζεται η ημερομηνία της ταχυδρομικής σφραγίδας)

Τα δικαιολογητικά που κατατίθενται από τους υποψηφίους είναι:

 

α. Αίτηση  με τα στοιχεία του αιτούντος και την θέση ή τις θέσεις για την/τις οποία/ες εκδηλώνεται ενδιαφέρον

β. Πλήρες βιογραφικό σημείωμα κατά το πρότυπο του Ευρωπαϊκού Βιογραφικού

    Σημειώματος (σε έντυπη και σε ηλεκτρονική μορφή- CD μη επαναγραφόμενο)

γ. Υπεύθυνη Δήλωση (Ν. 1599/1986) περί μη ύπαρξης τελεσίδικης ποινικής καταδίκης και περί μη ύπαρξης κωλύματος διορισμού, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 8, του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 29/Α/2007).

 

Δεν δύναται να υποβάλει αίτηση για τις θέσεις Διοικητή ή Αναπληρωτή Διοικητή όποιος εργάζεται ή υπηρετεί στο συγκεκριμένο Νοσοκομείο για το οποίο προκηρύσσεται η θέση, σύμφωνα με τη σχετική διάταξη του ν. 3329/2005, άρθρο 7 παρ. 7 όπως τροποποιήθηκε και αντικαταστάθηκε με το άρθρο ενδέκατο του ν. 4118/2013 (ΦΕΚ 32/Α/2013).

 

Κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλει αίτηση για έως τρείς θέσεις (Διοικητή ή Αναπληρωτή Διοικητή) από τις αναφερόμενες στην απόφαση θέσεις και σε έως δύο Υγειονομικές Περιφέρειες. Ο κάθε υποψήφιος θα υποβάλει αίτηση μια φορά σε μια εκ των δύο Υγειονομικών Περιφερειών και η Υγειονομική Περιφέρεια στην οποία θα υποβληθεί η αίτηση θα την διαβιβάσει στην άλλη και θα ενημερώσει σχετικά και την Επιτροπή Αξιολόγησης.

 

Υποβολή αίτησης

 

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά υποβάλλονται από τους υποψήφιους στην έδρα της 4ης  Υγειονομικής Περιφέρειας  :

 

Αυτοπροσώπως  στα γραφεία της 4ης ΥΠΕ Μακεδονίας και Θράκης,

ώρες 08.00-14.30 :

 

4η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας και Θράκης

Αριστοτέλους 16,

4ος όροφος  (πρωτόκολλο)

 

Ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή, σε κλειστό φάκελο, όπου απ’ έξω θα αναγράφονται τα κάτωθι:

 

Υπουργείο Υγείας

4η Υγειονομική Περιφέρεια

Μακεδονίας και Θράκης

Αριστοτέλους 16

54623 Θεσσαλονίκη

 

……………………………….(ονοματεπώνυμο υποψηφίου)

 

Αίτηση για την Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

για την Επιλογή Διοικητών και Αναπληρωτών Διοικητών

των Νοσοκομείων του ΕΣΥ

 

Για οποιαδήποτε συμπληρωματική πληροφορία ή διευκρίνιση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν τηλεφωνικά :

Αιμιλία Μακρυαλέα, 2313-327832

Εύα Τυφλοπούλου,   2313-327853