Έπειτα από δημοσιεύματα του ηλεκτρονικού Τύπου περί της προμήθειας ηλεκτρονικών υπολογιστών για τις ανάγκες της Υγειονομικής μας Περιφέρειας, η 4η Υ.ΠΕ. ανακοινώνει τα εξής:

Διενεργήθηκε έρευνα αγοράς για τη προμήθεια είκοσι (20) Επιτραπέζιων Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, οκτώ (8) φορητών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και τριών (3) Φωτοαντιγραφικών Μηχανημάτων για τις ανάγκες της Κεντρικής Υπηρεσίας, η οποία και ακολούθησε όλους τους προβλεπόμενους κανόνες διαφάνειας και τις κείμενες διατάξεις.

Όπως προκύπτει από την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 39289/11.10.2019 (ΑΔΑ: ΩΨ4ΣΟΡ1Ο-ΟΩΒ) Απόφαση του Διοικητή της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας, η κατακύρωση σε ό,τι αφορά τους είκοσι επιτραπέζιους Η/Υ έγινε στη τιμή των 388,70€ ανά τεμάχιο συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α, των έξι φορητών Η/Υ στη τιμή των 414,09 € ανά τεμάχιο συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α και των άλλων δύο φορητών Η/Υ στη τιμή των 2.394,94 € και 3.671,43 € αντίστοιχα έκαστος συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Οι δύο φορητοί Η/Υ προορίζονται για τη Διεύθυνση Πληροφορικής της 4ης Υ.ΠΕ. και η προμήθειά τους αιτιολογήθηκε αφενός από τις ζητούμενες τεχνικές προδιαγραφές εκάστου υπολογιστή, αφετέρου από το γεγονός ότι οι υπάλληλοι της Διεύθυνσης καλούνται να υποστηρίξουν όλες τις απομακρυσμένες δομές της Περιφέρειας με φορητούς υπολογιστές μικρού βάρους, υψηλών ταχυτήτων επεξεργασίας, χώρου αποθήκευσης και μνήμης.

Σας γνωρίζουμε ότι η 4η Υγειονομική Περιφέρεια δεν έχει προβεί μέχρι και σήμερα στην προμήθεια κανενός υπολογιστή, δεδομένου ότι δεν έχουν ακόμα υπογραφεί οι σχετικές συμβάσεις. Επίσης δεν έχει κατατεθεί καμία ένσταση ή σχόλιο τόσο κατά τη διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών, όσο καΟ ι κατά τη διενέργεια της διαδικασίας.

Ύστερα από τα παραπάνω, η 4η Υ.ΠΕ. αποφάσισε να επανεξετάσει τις ανάγκες της Διεύθυνσης Πληροφορικής και να ακυρώσει την προμήθεια των δύο (2) φορητών Η/Υ.

Ο Διοικητής

της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας

Μακεδονίας και Θράκης

Δημήτριος Γ. Τσαλικάκης