Σας ενημερώνουμε ότι την πιο εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του Τμήματος Οικονομικής Διαχείρισης (Λογιστήριο και Μισθοδοσία) εφεξής οι ώρες τηλεφωνικής επικοινωνίας θα είναι 12:30 μ. μ. μέχρι 14:30 μ. μ. εξαιρουμένων των εκτάκτων περιπτώσεων.

Τα τηλεφωνικά νούμερα, το νούμερο τηλεομοιοτυπίας και οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις εξακολουθούν να ισχύουν ως έχουν