4η ΥΠΕ

Έρευνα αγοράς με αντικείμενο την Ανάδειξη αναδόχου για επισκευή οδοντιατρικών χειρολαβών στο Κ.Υ Αλεξανδρούπολης

H Κεντρική Υπηρεσία της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης διενεργεί Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με την διαδικασία της έρευνας αγοράς με αντικείμενο την Ανάδειξη αναδόχου επισκευή οδοντιατρικών χειρολαβών στο Κ.Υ Αλεξανδρούπολης, με κριτήριο αξιολόγησης τη χαμηλότερη τιμή.

Οι προσφορές να αποσταλούν μέχρι τις 10/06/2019 μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ή μέσω fax 2313327843.

Ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών: 20/06/2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 μ.μ.

Διαγωνισμός για την προμήθεια και εγκατάσταση «Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού- δύο (2) Ακτινολογικών Μηχανημάτων και δύο (2) ψηφιακών εμφανιστηρίων» για τις ανάγκες των Κέντρων Υγείας Δροσάτου και Πολυκάστρου

H Κεντρική Υπηρεσία της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης διενεργεί τον υπ’ αριθμ. 39/2019 Ηλεκτρονικό Δημόσιο Ανοιχτό Διαγωνισμό (κάτω των ορίων) για την προμήθεια και εγκατάσταση «Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού- δύο (2) Ακτινολογικών Μηχανημάτων και δύο (2) ψηφιακών εμφανιστηρίων» για τις ανάγκες των Κέντρων Υγείας Δροσάτου και Πολυκάστρου εποπτείας της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης, συνολικού προϋπολογισμού εκατόν εξήντα χιλιάδων ευρώ (160.000,00€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας- τιμής, που έχει ενταχθεί στο έργο «Ενισχύοντας την πρωτοβάθμια ιατρική φροντίδα σε απομονωμένες και υποβαθμισμένες διασυνοριακές περιοχές» («Joint Actions for the protection and improvement of public health in the Cross – Border Area» με ακρωνύμιο “IpA Shield II”) του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG- IPA CBC “CCI 2014 TC 16 I5CB 009”. Κωδικοί CPV: 33111000-1 Ακτινολογικά Μηχανήματα και 33111300-4 Συσκευές εμφάνισης ακτινογραφιών. Το έργο θα συγχρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Μηχανισμού προενταξιακής βοήθειας (IPA II) κατά 85% και από Εθνικούς πόρους κατά 15%. Είναι ενταγμένο στο έργο IpA Shield II στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2018, στη ΣΑΕΠ 408/6 με EΝΑΡΙΘΜΟ ΚΩΔΙΚΟ ΕΡΓΟΥ 2018ΕΠ40860048 – IPA SHIELD II_4η ΥΠΕ_GR-FYROM 2014-20, Κωδικό ΟΠΣ: 5032937.

Έρευνα αγοράς με αντικείμενο την ανάδειξη αναδόχου για υπηρεσίες συντήρησης και βελτίωσης των WC ΑMEA στις ΤΟΜΥ Καβάλας, 2η Ξάνθης, Κομοτηνής 1η και 2η, Αλεξανδρούπολης

H Κεντρική Υπηρεσία της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης διενεργεί Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με την διαδικασία της έρευνας αγοράς με αντικείμενο την Ανάδειξη αναδόχου για Υπηρεσίες Συντήρησης και Βελτίωσης των WC ΑMEA στις ΤΟΜΥ Καβάλας, 2η Ξάνθης, Κομοτηνής 1η και 2η, Αλεξανδρούπολης, με κριτήριο αξιολόγησης τη χαμηλότερη τιμή.

Οι προσφορές να αποσταλούν μέχρι τις 21/06/2019 μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ή μέσω fax 2313327843.

Ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών: 21/06/2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 μ.μ.

Β΄ Επαναληπτικός συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια «Ιατρικού εξοπλισμού» για τις ανάγκες των Κέντρων Υγείας

H Κεντρική Υπηρεσία της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης διενεργεί Β΄ επαναληπτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια «Ιατρικού εξοπλισμού» (CPV 33192000-2, ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ) για τις ανάγκες των Κέντρων Υγείας αρμοδιότητας της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, σε εφαρμογή του ΠΠΥΥ 2015, συνολικού προϋπολογισμού 25.250,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, και κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμή, με δικαίωμα προαίρεσης τρίμηνης μονομερούς παράτασης μέχρι να εξαντληθεί το οικονομικό αποτέλεσμα της σύμβασης, με αριθμό διακήρυξης 50/2019.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Γραφείο Προμηθειών της 4ης ΔΥΠε Μακεδονίας - Θράκης στις 27/6/2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. Δ/νση : Αριστοτέλους 16 Τ.Κ. 54623, Θεσσαλονίκη, τηλ.: 2313327826.

Ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών : 26/6/2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 μ.μ.

Β΄ Επαναληπτικός συνοπτικός διαγωνισμός με αντικείμενο την παροχή «Υπηρεσιών προληπτικής και επισκευαστικής συντήρησης και παρακολούθησης καλής λειτουργίας των συστημάτων αντικεραυνικής προστασίας/αλεξικέραυνων» για τις ανάγκες των Κέντρων Υγείας

H Κεντρική Υπηρεσία της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης διενεργεί Β΄ Επαναληπτικό Συνοπτικό διαγωνισμό με αντικείμενο την παροχή «Υπηρεσιών προληπτικής και επισκευαστικής συντήρησης και παρακολούθησης καλής λειτουργίας των συστημάτων αντικεραυνικής προστασίας/αλεξικέραυνων» (cpv 45312311-0 εργασίες εγκατάστασης αλεξικέραυνου), για τις ανάγκες των Κέντρων Υγείας αρμοδιότητας της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης, σε εφαρμογή του ΠΠΥΥ 2015, προϋπολογισθείσας δαπάνης σαράντα τεσσάρων χιλιάδων εκατόν σαράντα τεσσάρων ευρώ (44.144,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, με αριθμό διακήρυξης 45/2019.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Γραφείο Προμηθειών της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης στις 25/6/2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00.

Ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών:24/6/ 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00.