4η Υ.Πε.

4η ΥΠΕ-Επαναληπτικός Δημόσιος Μειοδοτικός διαγωνισμός για τη μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση του Περιφερειακού Ιατρείου Μεγάλης Παναγιάς, περιοχής ευθύνης του Κέντρου Υγείας Παλαιοχωρίου

H Κεντρική Υπηρεσία  της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης διενεργεί Επαναληπτικό Δημόσιο Μειοδοτικό διαγωνισμό για τη μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση του Περιφερειακού Ιατρείου Μεγάλης Παναγιάς, περιοχής ευθύνης του Κέντρου Υγείας Παλαιοχωρίου, αρμοδιότητας της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή  και  αριθμό διακήρυξης  41/2018.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στο Γραφείο Προμηθειών της  4ης ΔΥΠε Μακεδονίας - Θράκης   στις  17.05.2018  ημέρα  Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. στο  4η ΔΥΠε Μακεδονίας - Θράκης_ Διεύθυνση  Αριστοτέλους 16  Τ.Κ._54623 τηλ.: 2313327824.

4η ΥΠΕ-Επαναληπτικός Δημόσιος Μειοδοτικός διαγωνισμός για τη μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση του Περιφερειακού Ιατρείου Νικήτης, περιοχής ευθύνης του Κέντρου Υγείας Αγίου Νικολάου

H Κεντρική Υπηρεσία  της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης διενεργεί Επαναληπτικό Δημόσιο Μειοδοτικό διαγωνισμό για τη μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση του Περιφερειακού Ιατρείου Νικήτης, περιοχής ευθύνης του Κέντρου Υγείας Αγίου Νικολάου, αρμοδιότητας της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή  και  αριθμό διακήρυξης  38/2018.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στο Γραφείο Προμηθειών της  4ης ΔΥΠε Μακεδονίας - Θράκης   στις  14.05.2018  ημέρα Δευτέρα  και ώρα 11:00 π.μ. στο  4η ΔΥΠε Μακεδονίας - Θράκης_ Διεύθυνση  Αριστοτέλους 16  Τ.Κ._54623 τηλ.: 2313327824.

4η ΥΠΕ- Α΄επαναληπτικός Πλειοδοτικός διαγωνισμός για την εγκατάσταση αυτόματων πωλητών

H Κεντρική Υπηρεσία της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης διενεργεί Α΄επαναληπτικό πλειοδοτικό διαγωνισμό, με αριθμό διακήρυξης  36/2018, για την εγκατάσταση αυτόματων πωλητών σε Κέντρα Υγείας (πρώην Π.Ε.Δ.Υ. – Μονάδες Υγείας και Κέντρα Υγείας), αρμοδιότητας της 4ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας και Θράκης, με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει υψηλότερου προσφερόμενου ποσοστού (CPV 42930000-4, Μηχανήματα φυγοκέντρισης, στίλβωσης και αυτόματοι πωλητές).

Ο διαγωνισμός θα γίνει στο Γραφείο Προμηθειών της  4ης Δ.Υ.Πε. Μακεδονίας - Θράκης   στις  15.05.2018   ημέρα  Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.  

4η ΥΠΕ- Α' Επαναληπτικός Συνοπτικός διαγωνισμός με αντικείμενο την “Παροχή Υπηρεσιών μεταφοράς και διαχείρισης των υγρών εμφάνισης και στερέωσης των ακτινολογικών εργαστηρίων των Κέντρων Υγείας”

H Κεντρική Υπηρεσία  της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης διενεργεί Α΄ επαναληπτικό συνοπτικό διαγωνισμό με αντικείμενο την “Παροχή Υπηρεσιών μεταφοράς και διαχείρισης των υγρών εμφάνισης και στερέωσης των ακτινολογικών εργαστηρίων των Κέντρων Υγείας”, αρμοδιότητας της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης (Υπηρεσίες αποκομιδής νοσοκομειακών αποβλήτων, CPV 90524100-7), του ΠΠΥΥ 2015, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 60.000,00€ με Φ.Π.Α.  και  με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

Η αποσφράγιση του διαγωνισμού θα γίνει στο Γραφείο Προμηθειών της  4ης ΔΥΠε Μακεδονίας - Θράκης   στις   07.05.2018  ημέρα  Δευτέρα  και ώρα   10:00 π.μ. στην  4η ΔΥΠε Μακεδονίας - Θράκης_ Διεύθυνση  Αριστοτέλους 16  Τ.Κ._54623 τηλ.: 2313327824.

4η ΥΠΕ- Συνοπτικός διαγωνισμός με αντικείμενο την “Παροχή Υπηρεσιών μεταφοράς και διαχείρισης των υγρών εμφάνισης και στερέωσης ”

H Κεντρική Υπηρεσία  της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης διενεργεί συνοπτικό διαγωνισμό με αντικείμενο την “Παροχή Υπηρεσιών μεταφοράς και διαχείρισης των υγρών εμφάνισης και στερέωσης ” (Υπηρεσίες αποκομιδής νοσοκομειακών αποβλήτων CPV 90524100-7),  του ΠΠΥΥ 2015, για τις ανάγκες των Κέντρων Υγείας, αρμοδιότητας της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 60.000,00€ με Φ.Π.Α., και  με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

Η αποσφράγιση του διαγωνισμού θα γίνει στο Γραφείο Προμηθειών της  4ης ΔΥΠε Μακεδονίας - Θράκης   στις   20.03.2018  ημέρα   Τρίτη   και ώρα   10:00 π.μ. στην  4η ΔΥΠε Μακεδονίας - Θράκης_ Διεύθυνση  Αριστοτέλους 16  Τ.Κ._54623 τηλ.: 2313327824.