4η Υ.Πε.

4η ΥΠΕ-Ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός άνω των ορίων με αντικείμενο την προμήθεια "Αντιδραστήρια και Αναλώσιμα για Ανοσολογικές εξετάσεις (με παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού)"

H Κεντρική Υπηρεσία  της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης διενεργεί Ηλεκτρονικό   ανοικτό διαγωνισμό άνω των ορίων με αντικείμενο την προμήθεια «Αντιδραστήρια και Αναλώσιμα για Ανοσολογικές εξετάσεις (με παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού)»  (CPV: 33127000-6 ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ), στο πλαίσιο του ΠΠΥΥ 2015, με αριθμό διακήρυξης 51/2018 και συστημικό αριθμό 58202, συνολικού προϋπολογισμού τριακοσίων πενήντα  χιλιάδων ευρώ   (350.000,00€)   με Φ.Π.Α., με δικαίωμα προαίρεσης για χρονικό διάστημα τριών μηνών, προϋπολογισθείσας δαπάνης ογδόντα επτά χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (87.500,00€) και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, για την κάλυψη των  αναγκών των Κέντρων Υγείας αρμοδιότητας 4ης Υγειονομικής  Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του διαγωνισμού θα γίνει στο Γραφείο Προμηθειών της  4ης ΔΥΠε Μακεδονίας - Θράκης   στις   24-07-2018  ημέρα   Τρίτη   και ώρα 11:00 π.μ.

4η ΥΠΕ- Γ' Επαναληπτικός Συνοπτικός διαγωνισμός με αντικείμενο την προμήθεια «Στολών Υπηρεσίας Πληρωμάτων Ασθενοφόρων Οχημάτων»

H 4η Δ.Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα να καταθέσει προσφορά στη με αριθμ. 58/2018 Διακήρυξη του Γ΄ Επαναληπτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια  «Στολών Υπηρεσίας Πληρωμάτων Ασθενοφόρων Οχημάτων» των Κέντρων Υγείας εποπτείας της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης (CPV : 18000000-9), σε εφαρμογή του ΠΠΥΥ 2015, συνολικού προϋπολογισμού είκοσι εννέα χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα δύο ευρώ (29.952,00€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στα Γραφεία της 4ης Δ.Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης την Τετάρτη 27-6-2018 και ώρα 10:00π.μ. Διεύθυνση: Αριστοτέλους 16, Τ.Κ.54623, τηλ.: 2313 327821.

Ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών : Μέχρι  την Τρίτη 26-6-2018 στις 14:00μ.μ..

4η ΥΠΕ-Ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός άνω των ορίων με αντικείμενο την προμήθεια και εγκατάσταση Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού

H Κεντρική Υπηρεσία  της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης διενεργεί Ηλεκτρονικό Δημόσιο Ανοιχτό Διαγωνισμό (άνω των ορίων) για την προμήθεια και εγκατάσταση Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για τις ανάγκες των Κέντρων Υγείας, εποπτείας της 4ης Δ.Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης (Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης).

Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η προμήθεια και εγκατάσταση  ενός (1) Συστήματος Ψηφιακής Μαστογραφίας, δύο (2) Μηχανημάτων Μέτρησης Οστικής Πυκνότητας και  έξι (6) Οδοντιατρικών Συγκροτημάτων.

4η ΥΠΕ- Συνοπτικός διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου για την «πραγματοποίηση κυτταρολογικών εξετάσεων – Τεστ Παπανικολάου»

H 4η Δ.Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα να καταθέσει προσφορά στη με αριθμ. 60/2018 Διακήρυξη του Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την «πραγματοποίηση κυτταρολογικών εξετάσεων – Τεστ Παπανικολάου» για τις ανάγκες  των Κέντρων Υγείας Κ. Νευροκοπίου, Παρανεστίου, Προσοτσάνης, Εχίνου, Σταυρούπολης, Αβδήρων, Σαπών, Ιάσμου, Δικαίων, Ορεστιάδος, Ξάνθης και Αλεξανδρούπολης, αρμοδιότητας της 4ης Δ.Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης, συνολικού προϋπολογισμού σαράντα χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα δύο ευρώ (40.962,00€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, για ένα (1) έτος, με δικαίωμα παράτασης μέχρι να εξαντληθεί το οικονομικό αποτέλεσμα της σύμβασης και με κριτήριο αξιολόγησης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης, επί των τιμών που αναφέρονται στο Π.Δ. 157/1991 (Α΄62) «Αύξηση Αμοιβών ιατρικών επισκέψεων και ιατρικών και οδοντιατρικών πράξεων».

Ο διαγωνισμός θα γίνει στα Γραφεία της 4ης Δ.Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης την Τρίτη  26-6-2018 και ώρα 10:00π.μ. Διεύθυνση: Αριστοτέλους 16, Τ.Κ.54623, τηλ.: 2313 327821.


Ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών : Μέχρι  την Δευτέρα 25-6-2018 στις 14:00μ.μ.

4η ΥΠΕ- διενέργεια έρευνας αγοράς με αντικείμενο την Ανάδειξη αναδόχου συντήρηση συστήματος πυρανίχνευσης και προμήθεια πυροσβεστικών μέσων

H Κεντρική Υπηρεσία της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης διενεργεί Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με την διαδικασία της έρευνας αγοράς με αντικείμενο την Ανάδειξη αναδόχου για <<συντήρηση συστήματος πυρανίχνευσης και προμήθεια πυροσβεστικών μέσων>>, για την κάλυψη των αναγκών του ΚΥ Εχίνου, με κριτήριο αξιολόγησης τη χαμηλότερη τιμή.

Οι προσφορές να αποσταλούν μέχρι τις 19-06-2018 μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ή μέσω fax 2313327843.

Ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών: 19-06-2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 3:00 μ.μ.