4η ΥΠΕ

Έρευνα αγοράς για την προμήθεια εσωτερικού μεταλλικού διαχωριστικού από πάνελ με πλέγμα κατσαρό μπακλαβωτό με μονόφυλλη πόρτα στον υπόγειο χώρο-γκαράζ του Κέντρου Υγείας Τούμπας

H Κεντρική Υπηρεσία της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης διενεργεί Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με τη διαδικασία της έρευνας αγοράς, με αντικείμενο την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια και τοποθέτηση εσωτερικού μεταλλικού διαχωριστικού από πάνελ με πλέγμα κατσαρό μπακλαβωτό με μονόφυλλη πόρτα, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, στον υπόγειο χώρο-γκαράζ του Κέντρου Υγείας Τούμπας, με κριτήριο αξιολόγησης τη χαμηλότερη τιμή (πληρωμή επί πιστώσει σε εύλογο χρονικό διάστημα).

Οι προσφορές να αποσταλούν μέχρι τις 25-10-2019 μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ή μέσω fax 2313327843.

Ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών: 25-10-2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.00 μ.μ.

Ηλεκτρονικός δημόσιος ανοικτός διαγωνισμός κάτω των ορίων με αντικείμενο την προμήθεια και εγκατάσταση «Δεκατεσσάρων (14) Οδοντιατρικών συγκροτημάτων για τις ανάγκες Κέντρων Υγείας

H Κεντρική Υπηρεσία της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης διενεργεί Ηλεκτρονικό δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό κάτω των ορίων με αντικείμενο την προμήθεια και εγκατάσταση «Δεκατεσσάρων (14) Οδοντιατρικών συγκροτημάτων για τις ανάγκες Κέντρων Υγείας αρμοδιότητας της 4ης Δ.Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης», συνολικού προϋπολογισμού Εκατόν ογδόντα οκτώ χιλιάδων επτακοσίων έξι ευρώ και σαράντα πέντε λεπτών (188.706,45 €) χωρίς Φ.Π.Α. ήτοι Διακοσίων τριάντα τριών χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα έξι ευρώ (233.996,00€) με Φ.Π.Α. 24%, με αριθμό διακήρυξης 65/ 2019, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας- τιμής.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στο Γραφείο Προμηθειών της 4ης ΔΥΠε Μακεδονίας - Θράκης στις 8-11-2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ. στο 4η ΔΥΠε Μακεδονίας - Θράκης_ Διεύθυνση Αριστοτέλους 16 Τ.Κ._54623 τηλ.: 2313327826.

Ημερομηνία λήξης υποβολής των ηλεκτρονικών προσφορών: 4-11-2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 μ.μ.

Έρευνα Αγοράς με αντικείμενο την προμήθεια «Αναλώσιμο Υλικό» (μάσκες τύπου Ventouri και ταινίες σακχάρου με συνοδό εξοπλισμό) για τις ανάγκες των Κέντρων Υγείας Γουμένισσας, Δροσάτου, Πολυκάστρου και Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς

H Κεντρική Υπηρεσία της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης διενεργεί Έρευνα Αγοράς με Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αντικείμενο την προμήθεια «Αναλώσιμο Υλικό» (μάσκες τύπου Ventouri και ταινίες σακχάρου με συνοδό εξοπλισμό) (cpv 33140000-3 ιατρικά αναλώσιμα) για τις ανάγκες των Κέντρων Υγείας Γουμένισσας, Δροσάτου, Πολυκάστρου και Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς αρμοδιότητας 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Κοινές δράσεις για την προάσπιση και βελτίωση της Δημόσιας Υγείας στη Διασυνοριακή Περιοχή» («Joint Actions for the protection and improvement of public health in the Cross-Border Area») με ακρωνύμιο “IpA Shield II”, του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας INTERREG IPA “CCI 2014 TC 16 I5CB 009”, παραδοτέο 3.3.1 και 4.3.3, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης χιλίων εννιακοσίων σαράντα έξι ευρώ και είκοσι τεσσάρων λεπτών (1.946,24€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (24%) και με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, με αριθμό διακήρυξης 42/2019.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Γραφείο Προμηθειών της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης στις 22/10/2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00

Συνοπτικός διαγωνισμός με αντικείμενο την ανάδειξη αναδόχου για τη «Διοικητική Υποστήριξη» (εξωτερικός σύμβουλος) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Κοινές δράσεις για την προάσπιση και βελτίωση της Δημόσιας Υγείας στη Διασυνοριακή Περιοχή»

H Κεντρική Υπηρεσία της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης διενεργεί συνοπτικό διαγωνισμό με αντικείμενο την ανάδειξη αναδόχου για τη «Διοικητική Υποστήριξη» (εξωτερικός σύμβουλος) (cpv 79400000-8 υπηρεσίες παροχής γενικών επιχειρηματικών συμβουλών και συμβουλών σε θέματα διαχείρισης) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Κοινές δράσεις για την προάσπιση και βελτίωση της Δημόσιας Υγείας στη Διασυνοριακή Περιοχή» («Joint Actions for the protection and improvement of public health in the Cross-Border Area») με ακρωνύμιο “IpA Shield II” του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας INTERREG IPA “CCI 2014 TC 16 I5CB 009”, παραδοτέο 1.3.2, 1.3.3, 2.3.1, 2.3.3, 4.3.1, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης τριάντα μία χιλιάδων οκτακοσίων τριάντα τεσσάρων ευρώ (31.834,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (24%) και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, με αριθμό διακήρυξης 27/2019.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Γραφείο Προμηθειών της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης στις 18 / 10 /2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00

Δ΄Επαναληπτικός Ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός άνω των ορίων με αντικείμενο την ανάδειξη αναδόχου «Υπηρεσιών Σίτισης Ιατρών» για την κάλυψη των αναγκών των Κέντρων Υγείας

H Κεντρική Υπηρεσία της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης διενεργεί Δ΄Επαναληπτικό Ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό άνω των ορίων με αντικείμενο την ανάδειξη αναδόχου «Υπηρεσιών Σίτισης Ιατρών» για την κάλυψη των αναγκών των Κέντρων Υγείας, αρμοδιότητας της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης για ένα (1) έτος, συνολικού προϋπολογισμού τριακοσίων δύο χιλιάδων τριακοσίων εικοσιπέντε ευρώ και δεκατεσσάρων λεπτών (302.325,14€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με αριθμό διακήρυξης 69/2019, με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει τιμής (CPV 55320000-9 Υπηρεσίες παροχής γευμάτων) ΠΠΥΥ2015.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στο Γραφείο Προμηθειών της 4ης Δ.Υ.Πε. Μακεδονίας - Θράκης στις 18.11.2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ.

Διεύθυνση Αριστοτέλους 16 Τ.Κ._54623 τηλ.: 2313327824.

Ημερομηνία λήξης υποβολής των ηλεκτρονικών προσφορών: 12.11.2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 17:00 μ.μ.