4η Υ.Πε.

4η ΥΠΕ-Δημόσιος ανοικτός διαγωνισμός για την προμήθεια Φωτοαντιγραφικού Χαρτιού Α4

H 4η Δ.Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα να καταθέσει προσφορά στη με αριθμ. 34/ 19-6-2017 διακήρυξη του Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού για την προμήθεια Φωτοαντιγραφικού Χαρτιού Α4, CPV 30197643-5, για τις ανάγκες των Μονάδων Υγείας- Π.Ε.Δ.Υ., των Κέντρων Υγείας- Π.Ε.Δ.Υ. και της Κεντρικής Υπηρεσίας της 4ης Δ.Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης, προϋπολογισμού εξήντα χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα τριών ευρώ και ογδόντα εφτά λεπτών 60.483,87€ πλέον Φ.Π.Α. και εβδομήντα πέντε χιλιάδων ευρώ 75.000,00€ με Φ.Π.Α.

Ο συστημικός αριθμός του ηλεκτρονικού διαγωνισμού της διακήρυξης είναι 38828. Ο διαγωνισμός θα γίνει στα Γραφεία της 4ης Δ.Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης τη Δευτέρα 17 -7-2017 και ώρα 10:00π.μ.

Ημερομηνία λήξης υποβολής των ηλεκτρονικών προσφορών: Μέχρι την Παρασκευή 14-7-2017 στις 14:00μ.μ..

4η ΥΠΕ - Ανάρτηση πίνακα αποτελεσμάτων που αφορά στην κατάθεση προσφορών παροχής έκπτωσης επί της Νοσοκομειακής τιμής για την προμήθεια φαρμάκων από τα Νοσοκομεία εποπτείας μας

Ανάρτηση πίνακα αποτελεσμάτων της υπ’αριθμ. 49/ 2017 διαδικασίας για την κατάθεση προσφορών παροχής έκπτωσης επί της Νοσοκομειακής τιμής για την προμήθεια φαρμάκων από τα Νοσοκομεία εποπτείας μας.

4η ΥΠΕ-Ματαίωση Δημόσιου Μειοδοτικού διαγωνισμού για τη μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση του Ιατρείου Καλαμαριάς της Μονάδας Υγείας 25ης Μαρτίου

H Κεντρική Υπηρεσία της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης ανακοινώνει την ματαίωση της διενέργειας του δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του Ιατρείου Καλαμαριάς της Μονάδας Υγείας 25ης Μαρτίου, αρμοδιότητας της 4ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας και Θράκης, με αριθμό διακήρυξης 42/2017, προϋπολογισθείσας δαπάνης 57.600,00€ συμπεριλαμβανομένων των τελών χαρτοσήμου και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

Πληροφορίες θα δίνονται όλες τις εργάσιμες ημέρες από 8:00 έως 14:00 από το Γραφείο Προμηθειών της 4ης ΔΥΠε Μακεδονίας - Θράκης (Διεύθυνση Αριστοτέλους 16 ΤΚ 54623 και στο τηλ.: 2313327825, fax: 2313327838. Αρμόδια υπάλληλος Αναστασία Χατζηγεωργίου_ email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

4η ΥΠΕ - Ανακοίνωση σχετικά με την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των χώρων που στεγάζουν τις Κεντρικές Υπηρεσίες της 3ης και της 4ης Δ.Υ.Πε.

Ανακοίνωση σχετικά με την υπ' αριθμ. 37/ 2017 πρόσκληση ενδιαφέροντος την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των χώρων που στεγάζουν τις Κεντρικές Υπηρεσίες της 3ης Δ.Υ.Πε. Μακεδονίας και της 4ης Δ.Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης.

Την ανακοίνωση μπορείτε να την κατεβάσετε από εδώ.

4η ΥΠΕ- Παράταση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια «Καθετήρες»

Σας γνωρίζουμε ότι η 4η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας και Θράκης σε συνέχεια της υπ’ αριθμ 13592/07-04-2017 (ΑΔΑ: 9ΩΦΚΟΡ1Ο-ΦΑ1 ) Απόφασης του Διοικητή της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, προτίθεται να προχωρήσει στην παράταση της διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού για την σύναψη σύμβασης προμήθειας «Καθετήρων» για τα Π.Ε.Δ.Υ-Μονάδες Υγείας & Κέντρα Υγείας αρμοδιότητας της 4ης Υ.Π.Ε Μακεδονίας και Θράκης, σε εφαρμογή του ΠΠΥΥ 2015, συνολικού προϋπολογισμού τριάντα εννέα χιλιάδων εξακοσίων ενενήντα τεσσάρων ευρώ και μηδέν λεπτών (39.694,00€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, για ένα (1) έτος με δικαίωμα προαίρεσης για χρονικό διάστημα τριών μηνών προϋπολογισμού 9.923,50€ και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής λόγω αλλαγής του εγγράφου της διακήρυξης .

Την ορθή επανάληψη της διακήρυξης μπορείτε να την δείτε εδώ και το ΤΕΥΔ εδώ.

Essential SSL