4η ΥΠΕ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Πραγματοποιήθηκε σήμερα 10 Δεκεμβρίου 2019 στα γραφεία των Διοικήσεων της 3ης και 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας, συνάντηση εργασίας με θέμα τη λειτουργία των Μονάδων Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) των νοσοκομείων των νομών Θεσσαλονίκης, Χαλκιδικής, Κατερίνης, Γιαννιτσών και Βέροιας.

Στη συνάντηση παρευρέθηκαν ο Διοικητής της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας Δρ Π. Μπογιατζίδης, ο Διοικητής της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης κ. Δ. Τσαλικάκης, ο Υποδιοικητής της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας κ. Κυριακίδης Αναστάσιος, η Υπεύθυνη του ΕΚΕΠΥ Βορείου Ελλάδος κα Τζίνα Λεπτοκαρίδου και οι Διευθυντές των Μονάδων Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) των ως άνω αναφερόμενων νοσοκομείων.

Αφού αξιολογηθούν τα αποτελέσματα της συνάντησης, οι Διοικήσεις των Υγειονομικών Περιφερειών θα προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες με βασική προτεραιότητα τη στελέχωσή των ΜΕΘ με ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, καθώς και την αναβάθμιση του εξοπλισμού τους, με στόχο να λειτουργήσουν επιπλέον κλίνες.

Έρευνα αγοράς με αντικείμενο την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για κάλυψη των αναγκών των Κέντρων Υγείας

Η Κεντρική Υπηρεσία της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης διενεργεί έρευνα αγοράς με αντικείμενο την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για κάλυψη των αναγκών των Κέντρων Υγείας, αρμοδιότητας 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης (CPV: 31681410-0, Ηλεκτρολογικό υλικό), συνολικού προϋπολογισμού είκοσι τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων ενενήντα εννέα ευρώ και ογδόντα πέντε λεπτών (24.799,85€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Γραφείο Προμηθειών της 4ης Δ.Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης την Παρασκευή, 20-12-2019 και ώρα 10:00 πμ.

Προθεσμία υποβολής προσφορών έως Πέμπτη, 19-12-2019 και ώρα 14:00 μμ.