4η Υ.Πε.

Επαναληπτικός Δημόσιος Μειοδοτικός διαγωνισμός για τη μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση της Κεντρικής Υπηρεσίας της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης

H Κεντρική Υπηρεσία της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης διενεργεί Επαναληπτικό Δημόσιο Μειοδοτικό διαγωνισμό για “τη μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση της Κεντρικής Υπηρεσίας της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης” , με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής και αριθμό διακήρυξης 119/2018.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στο Γραφείο Προμηθειών της 4ης ΔΥΠε Μακεδονίας - Θράκης στις 28-12 -2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 στο 4η ΔΥΠε Μακεδονίας - Θράκης_ Διεύθυνση Αριστοτέλους 16 Τ.Κ._54623 τηλ.: 2313327864.

Διακήρυξη Συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια «Χαρτοβάμβακα - Σύριγγες βελόνες -Ράμματα»

H Κεντρική Υπηρεσία της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης διενεργεί Συνοπτικό διαγωνισμό με αντικείμενο την προμήθεια «Χαρτοβάμβακα- Σύριγγες βελόνες και ράμματα» για την κάλυψη των αναγκών των Κέντρων Υγείας αρμοδιότητας της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης για ένα (1) έτος, συνολικού προϋπολογισμού σαράντα πέντε χιλιάδων οχτακοσίων δέκα ευρώ και πενήντα λεπτών (45.810,50€) χωρίς ΦΠΑ και πενήντα πέντε χιλιάδων εκατόν πενήντα ενός ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτών (55.151,75€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με δικαίωμα προαίρεσης τρίμηνης παράτασης με αναλογική επαύξηση ποσοτήτων, μέχρι του ποσού των πενήντα επτά χιλιάδων διακοσίων εξήντα τριών ευρώ και δέκα τριών λεπτών (57.263,13€) χωρίς ΦΠΑ και εξήντα οχτώ χιλιάδων εννιακοσίων τριάντα εννέα ευρώ και εξήντα εννέα λεπτών (68.939,69€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής ,με αριθμό διακήρυξης 114/2018

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Γραφείο Προμηθειών της 4ης ΔΥΠε Μακεδονίας- Θράκης στις 04- 01 -2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. _ Διεύθυνση Αριστοτέλους 16 Τ.Κ._54623 τηλ.: 2313327864.

Ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών: 03 - 01 -2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 μ.μ.

Έρευνα Αγοράς για την προμήθεια εξοπλισμού για τον «Εκσυγχρονισμό Eργαστηρίου Oδοντοτεχνίτη»

H 4η Δ.Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα να καταθέσει προσφορά στη με αριθμ. 112/2018 Έρευνα Αγοράς για την ανάδειξη αναδόχου για την  προμήθεια εξοπλισμού για τον «Εκσυγχρονισμό Eργαστηρίου Oδοντοτεχνίτη» για τις ανάγκες του Κ.Υ.25ης Μαρτίου/Τ.Ι Φοίνικα, αρμοδιότητας της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης, συνολική προϋπολογισθείσας δαπάνης 10.400,00  €, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στα Γραφεία της 4ης Δ.Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης την Παρασκευή 28-12-2018 και ώρα 10:00π.μ. Διεύθυνση: Αριστοτέλους 16, Τ.Κ.54623, τηλ.: 2313 327821.

Έρευνα Αγοράς για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια «Ξενοδοχειακού Εξοπλισμού»

H 4η Δ.Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα να καταθέσει προσφορά στη με αριθμ. 116/2018 Έρευνα Αγοράς για την ανάδειξη αναδόχου για την  προμήθεια  «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» για τις ανάγκες των ΤΟΜΥ Δράμας και Θεσσαλονίκης (δύο ΤΟΜΥ), αρμοδιότητας 4ης Δ.Υ.ΠΕ. Μακεδονίας και Θράκης συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 19.545,00  ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ €, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στα Γραφεία της 4ης Δ.Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης την Παρασκευή 28-12-2018 και ώρα 12:00μ. Διεύθυνση: Αριστοτέλους 16, Τ.Κ.54623, τηλ.: 2313 327821.

Α΄ Επαναληπτικός Ηλεκτρονικός διαγωνισμός κάτω των ορίων με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών ετήσιας επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού ακτινογραφίας, εμφανιστηρίων και ακτινολογικών οστικής πυκνότητας

H Κεντρική Υπηρεσία της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης διενεργεί Α΄ Επαναληπτικό Ηλεκτρονικό δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό κάτω των ορίων με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών ετήσιας επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού ακτινογραφίας, εμφανιστηρίων και ακτινολογικών οστικής πυκνότητας των Κέντρων Υγείας αρμοδιότητας της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης, στο πλαίσιο του ΠΠΥΥ 2015, προϋπολογιζόμενης δαπάνης εκατόν τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (104.500,00€) με Φ.Π.Α., με αριθμό διακήρυξης 75/2018, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής. CPV: Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού ακτινογραφίας (50421200-4) ΠΠΥΥ2015.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στο Γραφείο Προμηθειών της 4ης ΔΥΠε Μακεδονίας - Θράκης στις 11-1-2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ. στο 4η ΔΥΠε Μακεδονίας - Θράκης_ Διεύθυνση Αριστοτέλους 16 Τ.Κ._54623 τηλ.: 2313327826.