4η ΥΠΕ

Έρευνα Αγοράς με Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αντικείμενο την προμήθεια «Εξοπλισμού Πληροφορικής»

H Κεντρική Υπηρεσία της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης διενεργεί Έρευνα Αγοράς με Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αντικείμενο την προμήθεια «Εξοπλισμού Πληροφορικής» οκτώ (8) ηλεκτρονικών υπολογιστών (cpv 30213300-8 επιτραπέζιοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές) προϋπολογισμού 7.936,00€, τριών (3) φωτοτυπικών μηχανημάτων (cpv 30121200-5 φωτοαντιγραφικές συσκευές) προϋπολογισμού 8.351,40€ για τις ανάγκες των Κέντρων Υγείας Γουμένισσας, Δροσάτου και Πολυκάστρου αρμοδιότητας 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Κοινές δράσεις για την προάσπιση και βελτίωση της Δημόσιας Υγείας στη Διασυνοριακή Περιοχή» («Joint Actions for the protection and improvement of public health in the Cross-Border Area») με ακρωνύμιο “IpA Shield II” που εγκρίθηκε στο πλαίσιο του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας INTERREG IPA “Ελλάδα - πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας 2014-2020”, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης δεκαέξι χιλιάδων διακοσίων ογδόντα επτά ευρώ και σαράντα λεπτά (16.287,40€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (24%) και με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, με αριθμό διακήρυξης 10/2019.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Γραφείο Προμηθειών της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης στις 26/2/2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00

Ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών: 25/2/2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00.

Πληροφορίες θα δίνονται όλες τις εργάσιμες ημέρες από 8:00 έως 14:00 από το Γραφείο Προμηθειών της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας - Θράκης (Διεύθυνση Αριστοτέλους 16 ΤΚ 54623 και στο τηλ.: 2313327812, fax: 2313327838. Αρμόδιος υπάλληλος Στέλλα Τσιπανίδου, email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

Την διακήρυξη μπορείτε να την δείτε από εδώ και το ΤΕΥΔ από εδώ.

 

Ηλεκτρονικός διαγωνισμός με αντικείμενο την προμήθεια «Προμήθεια και εγκατάσταση τεσσάρων (4) Ψηφιακών Μαστογράφων και τεσσάρων (4) Υπερήχων πολλαπλών κεφαλών στα Κ.Υ. Καβάλας, Ξάνθης, Κομοτηνής και Αλεξανδρούπολης»

H Κεντρική Υπηρεσία  της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης διενεργεί Ηλεκτρονικό   ανοικτό διαγωνισμό άνω των ορίων με αντικείμενο την προμήθεια «Προμήθεια και εγκατάσταση τεσσάρων (4) Ψηφιακών Μαστογράφων και τεσσάρων (4) Υπερήχων πολλαπλών κεφαλών  στα Κ.Υ.  Καβάλας, Ξάνθης, Κομοτηνής και Αλεξανδρούπολης»  (33111650-2 Συσκευές μαστογραφίας, 33124120-2 Συσκευές διαγνωστικής με υπερήχους),  με αριθμό διακήρυξης 91/2018, προϋπολογισθείσας δαπάνης 1.020.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και με κριτήριο  κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας- τιμής,  και χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ 2014-2020.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του διαγωνισμού θα γίνει στο Γραφείο Προμηθειών της  4ης ΔΥΠε Μακεδονίας - Θράκης   στις    19- 03 -2019  ημέρα    Τρίτη  και ώρα   11:00 π.μ.

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού κάτω των ορίων για τη Προμήθεια Ακτινογραφικου Μηχανήματος και Συστήματος Ψηφιοποίησης Εικόνων

H Κεντρική Υπηρεσία της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης διενεργεί Ηλεκτρονικό Δημόσιο Ανοιχτό Διαγωνισμό (κάτω των ορίων) για την την προμήθεια και εγκατάσταση ενός (1) Ακτινογραφικού Μηχανήματος και ενός (1) Συστήματος Ψηφιοποίησης Εικόνων για τις ανάγκες του Κέντρου Υγείας Κασσανδρείας αρμοδιότητας της 4ης Δ.Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης, με χρηματοδότηση του ΕΛΚΕΑ της 4ης Δ.Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης, συνολικού προϋπολογισμού ογδόντα τριών χιλιάδων ευρώ (83.000,00€) πλέον Φ.Π.Α. και εκατόν δύο χιλιάδων εννιακοσίων είκοσι ευρώ (102.920,00€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας- τιμής.

Κωδικοί CPV: 33111000-1 Ακτινολογικά Μηχανήματα και 33111300-4 Συσκευές εμφάνισης ακτινογραφιών.

Ο συστημικός αριθμός των ηλεκτρονικών διαγωνισμών της διακήρυξης στο ΕΣΗΔΗΣ 69685 για τα Ακτινογραφικά Μηχανήματα και 69689 για τα Συστήματα Ψηφιοποίησης Εικόνων.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στο Γραφείο Προμηθειών της 4ης ΔΥΠε Μακεδονίας - Θράκης στις 1-3-2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ. στη 4η ΔΥΠε Μακεδονίας - Θράκης Διεύθυνση Αριστοτέλους 16 Τ.Κ._54623 τηλ.: 2313327826.

Έρευνα Αγοράς για την προμήθεια εξοπλισμού για τον «Εκσυγχρονισμό Eργαστηρίου Oδοντοτεχνίτη»

H 4η Δ.Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα να καταθέσει προσφορά στη με αριθμ. 112/2018 Έρευνα Αγοράς για την ανάδειξη αναδόχου για την  προμήθεια εξοπλισμού για τον «Εκσυγχρονισμό Eργαστηρίου Oδοντοτεχνίτη» για τις ανάγκες του Κ.Υ.25ης Μαρτίου/Τ.Ι Φοίνικα, αρμοδιότητας της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης, συνολική προϋπολογισθείσας δαπάνης 10.400,00  €, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στα Γραφεία της 4ης Δ.Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης την Παρασκευή 28-12-2018 και ώρα 10:00π.μ. Διεύθυνση: Αριστοτέλους 16, Τ.Κ.54623, τηλ.: 2313 327821.

4η ΥΠΕ- διενέργεια έρευνας αγοράς με αντικείμενο την ανάδειξη αναδόχου για τη «Μίσθωση της χρήσης ενός επιβατηγού αυτοκινήτου Ι.Χ. αντιρρυπαντικής τεχνολογίας μέσω χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing)»

H 4η Δ.Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα να καταθέσει προσφορά στη με αριθμ. 105/2018 Έρευνα Αγοράς για την ανάδειξη αναδόχου για τη «Μίσθωση της χρήσης ενός επιβατηγού αυτοκινήτου Ι.Χ. αντιρρυπαντικής τεχνολογίας μέσω χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing)», CPV 66114000-2, κυβισμού 1400 cc περίπου, για την κάλυψη των αναγκών της Κεντρικής Υπηρεσίας της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης, συνολικής  προϋπολογισθείσας δαπάνης 23.000,16€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., για τέσσερα (4) έτη, με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στα Γραφεία της 4ης Δ.Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης την Πέμπτη 25-10-2018 και ώρα 10:00π.μ.