4η Υ.Πε.

4η ΥΠΕ-Ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός κάτω των ορίων με αντικείμενο την προμήθεια "ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ "

H Κεντρική Υπηρεσία  της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης διενεργεί Ηλεκτρονικό   ανοικτό διαγωνισμό κάτω των ορίων με αντικείμενο την προμήθεια «ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ» (CPV: 33192000-2), του ΠΠΥΥ 2015  για την κάλυψη των αναγκών  των Κέντρων Υγείας αρμοδιότητας της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, συνολικού προϋπολογισμού ενενήντα εννέα  χιλιάδων εκατόν είκοσι πέντε ευρώ   (99.125,00€)  συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με αριθμό διακήρυξης  5/ 2018, συστημικό αριθμό 54152 και με κριτήριο αξιολόγησης η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει  τιμής.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του διαγωνισμού θα γίνει στο Γραφείο Προμηθειών της  4ης ΔΥΠε Μακεδονίας - Θράκης   στις  16-03-2018  ημέρα     Παρασκευή  και ώρα 11:00 π.μ.

4η ΥΠΕ- διενέργεια έρευνας αγοράς με αντικείμενο την Προμήθεια και Εγκατάσταση Ηλεκτροπαραγωγού Ζεύγους στο Περιφερειακό Ιατρείο Καμαριώτισσας του Κέντρου Υγείας Σαμοθράκης

H Κεντρική Υπηρεσία της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης διενεργεί την υπ΄αριθμ. 25/2018 έρευνα αγοράς  με αντικείμενο την Προμήθεια και Εγκατάσταση Ηλεκτροπαραγωγού Ζεύγους στο Περιφερειακό Ιατρείο Καμαριώτισσας του Κέντρου Υγείας Σαμοθράκης,  αρμοδιότητας της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης.  

Προθεσμία υποβολής προσφορών έως 27.02.2018 ώρα 14:30 σε κλειστό φάκελο με τα στοιχεία της εταιρείας και την ένδειξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ στο Γραφείο Πρωτοκόλλου της 4ης Δ.Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ.

4η ΥΠΕ-Δημόσιος Μειοδοτικός διαγωνισμός για τη μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση του Περιφερειακού Ιατρείου Μεγάλης Παναγιάς, περιοχής ευθύνης του Κέντρου Υγείας Παλαιοχωρίου

H Κεντρική Υπηρεσία  της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης διενεργεί Δημόσιο Μειοδοτικό διαγωνισμό για τη μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση του Περιφερειακού Ιατρείου Μεγάλης Παναγιάς, περιοχής ευθύνης του Κέντρου Υγείας Παλαιοχωρίου, αρμοδιότητας της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή  και  αριθμό διακήρυξης  19/2018.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στο Γραφείο Προμηθειών της  4ης ΔΥΠε Μακεδονίας - Θράκης   στις  09.03.2018   ημέρα  Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ. στο  4η ΔΥΠε Μακεδονίας - Θράκης_ Διεύθυνση  Αριστοτέλους 16  Τ.Κ._54623 τηλ.: 2313327824.

4η ΥΠΕ- Α' Επαναληπτικός Συνοπτικός διαγωνισμός με αντικείμενο την προμήθεια «Στολών Υπηρεσίας Πληρωμάτων Ασθενοφόρων Οχημάτων»

H Κεντρική Υπηρεσία  της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης διενεργεί Α΄ Επαναληπτικό Συνοπτικό διαγωνισμό με αντικείμενο την προμήθεια «Στολών Υπηρεσίας Πληρωμάτων Ασθενοφόρων Οχημάτων» των Κέντρων Υγείας εποπτείας της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης για ένα (1) έτος, συνολικού προϋπολογισμού είκοσι εννέα χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα δύο ευρώ (29.952,00€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, με αριθμό διακήρυξης 12/2018.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Γραφείο Προμηθειών της  4ης ΔΥΠε Μακεδονίας - Θράκης   στις 1/3/2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ.  Δ/νση : Αριστοτέλους 16  Τ.Κ. 54623, Θεσσαλονίκη, τηλ.: 2313327818.

4η ΥΠΕ-Επαναληπτικός ανοιχτός διαγωνισμός κάτω των ορίων με αντικείμενο την ανάδειξη αναδόχου «Υπηρεσιών Μεταφοράς και Διαχείρισης Ιατρικών Αποβλήτων»

H Κεντρική Υπηρεσία  της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης διενεργεί Α΄ Επαναληπτικό Ηλεκτρονικό  ανοικτό διαγωνισμό κάτω των ορίων με αντικείμενο την ανάδειξη αναδόχου «Υπηρεσιών Μεταφοράς και Διαχείρισης Ιατρικών Αποβλήτων» για την κάλυψη των αναγκών  των Κέντρων Υγείας (πρώην  Μονάδων Υγείας-Π.Ε.Δ.Υ. και Π.Ε.Δ.Υ- Κέντρων Υγείας), αρμοδιότητας της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης για ένα (1) έτος, συνολικού προϋπολογισμού είκοσι δύο χιλιάδων πεντακοσίων τριάντα επτά ευρώ και ογδόντα τεσσάρων λεπτών (22.537,84€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με αριθμό διακήρυξης  8/2018, με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει τιμής (CPV 90500000-2 Υπηρεσίες σχετιζόμενες με απορρίμματα και απόβλητα) ΠΠΥΥ2015.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στο Γραφείο Προμηθειών της  4ης Δ.Υ.Πε. Μακεδονίας - Θράκης   στις  12.03.2018  ημέρα  Δευτέρα  και ώρα 11:00 π.μ.