4η Υ.Πε.

4η ΥΠΕ- Ηλεκτρονικός διαγωνισμός με αντικείμενο την προμήθεια «Αναλώσιμων υλικών Εργαστηρίων»

H Κεντρική Υπηρεσία  της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης διενεργεί Ηλεκτρονικό δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό κάτω των ορίων με αντικείμενο την προμήθεια  « Αναλώσιμων υλικών Εργαστηρίων » για την κάλυψη των αναγκών  των  Kέντρων Υγείας αρμοδιότητας της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης για ένα (1) έτος, συνολικού προϋπολογισμού εκατόν τριάντα δύο χιλιάδων εννιακοσίων  δύο  ευρώ  και ενενήντα δύο λεπτών (132,902.92€) με Φ.Π.Α., με αριθμό διακήρυξης 28/2018, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, CPV (33790000-4 -εργαστηριακά είδη-είδη υγιεινής και φαρμακευτικά είδη από γυαλί) , από το  ΠΠΥΥ 2015.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στο Γραφείο Προμηθειών της  4ης ΔΥΠε Μακεδονίας - Θράκης   στις  14-09 -2018   ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ. στην   4η ΔΥΠε Μακεδονίας - Θράκης_ Διεύθυνση  Αριστοτέλους 16  Τ.Κ._54623 τηλ.: 2313327826.

4η ΥΠΕ- Συνοπτικός διαγωνισμός με αντικείμενο την προμήθεια «175 Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και οθονών και 15 επιπλέον οθονών »

H Κεντρική Υπηρεσία  της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης διενεργεί Συνοπτικό διαγωνισμό με αντικείμενο την “Προμήθεια 175 Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και οθονών και 15 επιπλέον οθονών  / (CPV: 30213000-5, Προσωπικοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές και CPV: 30231310-3, Επίπεδες οθόνες)”, για τις ανάγκες της Κεντρικής Υπηρεσίας και όλων των φορέων, αρμοδιότητας της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης πενήντα επτά χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα επτά ευρώ (57.487,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Γραφείο Προμηθειών της  4ης Δ.Υ.Πε. Μακεδονίας - Θράκης   στις 27/8/2018 ημέρα  Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ., Διεύθυνση: Αριστοτέλους 16  Τ.Κ. 54623, Θεσσαλονίκη, τηλ.: 2313327812.

4η ΥΠΕ- διενέργεια έρευνας αγοράς με αντικείμενο την προμήθεια πετρελαίου κίνησης για την κάλυψη αναγκών σε καύσιμα της Κινητής μονάδας-Οχήματος καταστροφών

H Κεντρική Υπηρεσία της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης διενεργεί την με αριθμό 74/2018 έρευνα αγοράς με πρόσκληση ενδιαφέροντος, με αντικείμενο την προμήθεια πετρελαίου κίνησης για την κάλυψη αναγκών σε καύσιμα της Κινητής μονάδας-Οχήματος καταστροφών με αρ.κυκλ. ΚΥ 8084 που παραχωρήθηκε από το Υπουργείο Υγείας στην 4η Υ.ΠΕ. για να τοποθετηθεί σε κέντρο φιλοξενίας προσφύγων – μεταναστών, αρμοδιότητας της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης, και εδρεύει στον Ν.Θεσσαλονίκης, συνολικού προϋπολογισμού πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000,00€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.

Η παρούσα Πρόσκληση θα είναι ανηρτημένη στην ιστοσελίδα της 4ης Δ.Υ.ΠΕ. Μακεδονίας και Θράκης (www.4ype.gr), από την 13-8-2018 μέχρι την 23-8-2018.

4η ΥΠΕ- Β΄ Επαναληπτικός Ηλεκτρονικός διαγωνισμός με αντικείμενο την ανάδειξη αναδόχου «Υπηρεσιών Σίτισης Ιατρών»

H Κεντρική Υπηρεσία  της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης διενεργεί B΄ Επαναληπτικό Ηλεκτρονικό δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό άνω των ορίων με αντικείμενο την ανάδειξη αναδόχου «Υπηρεσιών Σίτισης Ιατρών» για την κάλυψη των αναγκών  των Κέντρων Υγείας, αρμοδιότητας της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης για ένα (1) έτος, συνολικού προϋπολογισμού πεντακοσίων τριάντα έξι χιλιάδων εβδομήντα επτά ευρώ 536.077,00€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με αριθμό διακήρυξης 80/2018, με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει τιμής (CPV 55320000-9 Υπηρεσίες παροχής γευμάτων) ΠΠΥΥ2015.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στο Γραφείο Προμηθειών της  4ης Δ.Υ.Πε. Μακεδονίας - Θράκης   στις  20.09.2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ.  

4η ΥΠΕ- Γ’ Επαναληπτική διενέργεια έρευνας αγοράς με αντικείμενο την προμήθεια «Προϊόντων Καθαριότητας»

H Κεντρική Υπηρεσία  της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης διενεργεί Γ’ Επαναληπτική έρευνα αγοράς με αντικείμενο την προμήθεια «Προϊόντων Καθαριότητας» για τις ανάγκες των Κέντρων Υγείας και Κεντρικής Υπηρεσίας της 4ης Δ.Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης (CPV : 39830000-9), σε εφαρμογή του ΠΠΥΥ 2015, συνολικού προϋπολογισμού δώδεκα χιλιάδων επτακοσίων δεκαοκτώ ευρώ και τριάντα ενός  λεπτών (12.718,31 €) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, με αριθμό διακήρυξης 81/2018.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Γραφείο Προμηθειών της  4ης ΔΥΠε Μακεδονίας - Θράκης   στις 30– 8-2018  ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. στο  4η ΔΥΠε Μακεδονίας - Θράκης_ Διεύθυνση  Αριστοτέλους 16  Τ.Κ._54623 τηλ.: 2313327826.