ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ                                                                                                             

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜ.  100/ 2018 Α΄ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΠΠΥΥ2015

Επισημαίνουμε ότι στον υπ’ αριθμ. 100/2018 Α΄ Επαναληπτικό Συνοπτικό Διαγωνισμό για την προμήθεια «Ιατρικού εξοπλισμού» (CPV   33192000-2, ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ) για τις ανάγκες των Κέντρων Υγείας αρμοδιότητας της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, σε εφαρμογή του ΠΠΥΥ 2015, συνολικού προϋπολογισμού είκοσι οκτώ χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα ευρώ (28.550,00€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ  24% και με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, θα συμπεριλαμβάνεται στις υποχρεώσεις του αναδόχου, για την προμήθεια της οδοντιατρικής έδρας, η απεγκατάσταση της υπάρχουσας και η τοποθέτηση της, σε χώρο που θα υποδειχθεί από την υπηρεσία.