Διευκρινίζονται τα εξής:

  1. Στο κείμενο της υπ’ αριθμ. 84/2019 Έρευνα Αγοράς, όπου αναφέρεται ο «Τρόπος σύνταξης της προφοράς» εκ παραδρομής συμπεριελήφθη η παράγραφος 4:(«Η οικονομική προσφορά να είναι αναλυτική και να περιλαμβάνει ξεχωριστή τιμή ανά μήνα και συνολικά για κάθε φορέα – κτίριο του αντικειμένου της σύμβασης, σύμφωνα με το συνημμένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1).