Η Διοίκηση της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, βάσει της υπ' αριθμ.  6215/14-02-2020 Απόφασης διενέργειας (ΑΔΑ: ΩΡΡΘΟΡ1Ο-1ΗΗ) προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση μελέτης με τίτλο: «Γεωτεχνική Μελέτη, Μελέτη Στατικής Επάρκειας και Μελέτη Στατικής Ενίσχυσης του Κέντρου Υγείας Νέας Ζίχνης» προϋπολογισμού 147.768,31 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.

  • Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα  20-03-2020 και ώρα 13:00 μ.μ.
  • Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα  07-05-2020 και ώρα 15:00 πμ.
  • Ημερομηνία αποσφράγισης 14-05-2020 στα γραφεία της Υπηρεσίας ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού.

 Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)  μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr

Ο συστημικός αριθμός της διακήρυξης είναι:   80560.

Ο διαγωνισμός εμπίπτει στις διατάξεις του Ν.4412/ 2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016).

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις/κοινοπραξίες αυτών που δραστηριοποιούνται στην εκπόνηση μελετών των κατηγοριών ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ [ 8 ] και ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ [ 21 ] .

Οι Προσφέροντες οφείλουν με ποινή αποκλεισμού, να καταθέσουν Εγγύηση Συμμετοχής στο διαγωνισμό, της οποίας το ποσό θα πρέπει να καλύπτει το 2% της εκτιμώμενης αξίας των προσφερόμενων ειδών, εκτός ΦΠΑ.

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών ανέρχεται σε 13 μήνες,  προθεσμία που αρχίζει από την επόμενη της λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

Τα σχετικά έγγραφα της Διακήρυξης (Τεύχη δημοπράτησης, ΤΕΥΔ, κατόψεις κλπ) μπορείτε να τα κατεβάσετε από ΕΔΩ.

Πληροφορίες θα δίνονται όλες τις εργάσιμες ημέρες από 8:00 έως 14:00 από την Τεχνική Υπηρεσία της 4ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας και Θράκης, Αγίας Σοφίας 46, Τ.Κ. 546 22, Θεσσαλονίκη, αρμόδιος υπάλληλος: Σουμελίδου Ελπίδα, τηλ.: 2313 305324,  2313305336, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.,   Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.