Γ.Ν. Αγ.Παύλος

To Γ.Ν.Θ. «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ»

Προκηρύσσει

στο πλαίσιο του Π.Π.Υ.Υ. 2014, ηλεκτρονικό δημόσιο διεθνή ανοιχτό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές σε ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει «Υπηρεσίες Καθαριότητας», CPV: 90911200-8, προϋπολογισθείσας δαπάνης 260.000,00€ με Φ.Π.Α., για τις ετήσιες ανάγκες του Γ.Ν.Θ. «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» με μονομερές δικαίωμα παράτασης.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής που ανέρχεται σε ποσοστό 2% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης εκτός ΦΠΑ. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει για τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, στις  01/11/2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ.

Από εδώ μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο με τις απαντήσεις της επιτροπής σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών στη 2η Δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών του Διεθνή ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΝΟΣΟΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ (ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ)» (CPV: 33696300-8) του ΠΠΥΥ 2013, προς ενημέρωση κάθε ενδιαφερόμενου