Γ.Ν. Καβάλας

Το Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας διενεργεί Πρόχειρο Μειοδοτικό Ανοικτό Διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσιών: Ανάθεση υπηρεσιών παροχής συμβουλών σε θέματα επιλογής υλικού πληροφορικής του Γ.Ν.Καβάλας (Εφαρμογή Διπλογραφικού Συστήματος Λογιστικής, σύμφωνα με το Π.Δ. 146/2003 και εφαρμογή Διεθνών Λογιστικών Προτύπων, σύμφωνα με το Ν. 3599/2009, άρθρο 27), προϋπολογιστικής δαπάνης 40.147,20€ με ΦΠΑ.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στην Καβάλα στις 03/11/16 ημέρα Πέμπτη και ώρα : 10π.μ. στο Γραφείο Προμηθειών του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας, Διεύθυνση: Άγιος Σίλας, ΤΚ 65500, τηλ.2513501560.

Ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών : 03/11/16 ημέρα Τετάρτη και ώρα: 14.00μ.μ.

Το Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας διενεργεί Πρόχειρο Μειοδοτικό Ανοικτό Διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσιών «Υπηρεσίες Δημοσίων Οδικών Μεταφορών – Μεταφορά Αιμάτων κ. Μοριακού Ελέγχου» με αριθμό διακήρυξης 24/16, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή , συνολικού προϋπολογισμού σαρανταπέντε χιλιάδων ευρώ (45.000€) με ΦΠΑ.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στην Καβάλα στις 07/07/16 ημέρα Πέμπτη και ώρα : 10π.μ. στο Γραφείο Προμηθειών του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας, Διεύθυνση: Άγιος Σίλας, ΤΚ 65500, τηλ.2513501560.

Ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών : 06/07/16 ημέρα Τετάρτη και ώρα: 14.30μ.μ.

Το Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας διενεργεί Πρόχειρο Μειοδοτικό Ανοικτό Διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσιών «Συμβουλών σε θέματα Ανάπτυξης – Ορκωτοί Λογιστές - Ελεγκτές» με αριθμό διακήρυξης 22/16, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, συνολικού προϋπολογισμού επτά χιλιάδων ευρώ (7.000€) με ΦΠΑ.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στην Καβάλα στις 05/07/16 ημέρα Τρίτη και ώρα : 10π.μ. στο Γραφείο Προμηθειών του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας, Διεύθυνση: Άγιος Σίλας, ΤΚ 65500, τηλ.2513501654.

Ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών : 04/07/16 ημέρα Δευτέρα και ώρα: 14.00μ.μ.