Γ.Ν. Σερρών

Το Γενικό Νοσοκομείο Σερρών σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 371/17.11.2017 απόφασης του Διοικητού του Νοσοκομείου, ανακοινώνει ότι μεταθέτει την ημερομηνία διενέργειας του αριθ. του  υπ’ αριθμ. Σ.07/2016 CPV: 30192300-4 Ανοικτού Διαγωνισμού κάτω των Ορίων για την προμήθεια ειδών «ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΕΣ» ΠΠΥΥ  2014 συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 30.001,79€.Η  καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών καθώς και η διενέργεια του διαγωνισμού  θα ανακοινωθεί εκ νέου.

Ανακοινώνουμε  ότι  το   ΓΕΝΙΚΟ  ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ  ΣΕΡΡΩΝ  (2ο Χ.Λ.Μ.  Εθνικής  οδού  Σερρών  –Δράμας) προκηρύσσει  Συνοπτικό  ανοικτό  Διαγωνισμό κάτω των Ορίων  για την προμήθεια ειδών «ΒΕΛΟΝΕΣ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ»  με   αριθμό  Διακήρυξης   Σ.26/2017  για  τις ανάγκες του Νοσοκομείου.

Αναλυτικά  η  περιγραφή  των ειδών,  τα  δικαιολογητικά   όπως  και   κάθε   άλλη   πληροφορία σχετικά με το διαγωνισμό, θα αναφέρονται στην υπ’ αριθμ. Σ.26/2017  Διακήρυξη.

Το Γενικό Νοσοκομείο Σερρών σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 370/17.11.2017 απόφασης του Διοικητού του Νοσοκομείου, ανακοινώνει ότι μεταθέτει την ημερομηνία διενέργειας του αριθ. του  υπ’ αριθμ. Σ.10/2016 Συνοπτικού ανοικτού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την  προμήθεια ειδών «ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ- CPV:39831200-8» σε εφαρμογή  Π.Π.Υ.Υ. 2014 συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 40.000,83 €.Η  καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών καθώς και η διενέργεια του διαγωνισμού  θα ανακοινωθεί εκ νέου.

Απόφαση μετάθεσης διενέργειας και καταληκτικής ημερομηνίας κατάθεσης προσφορών του Ανοικτού Συνοπτικού Διαγωνισμού κάτω των Ορίων για την προμήθεια ειδών «ΙΑΤΡΙΚΟ ΒΑΜΒΑΚΙ»  με   αριθμό  Διακήρυξης   Σ.11/2016