Γ.Ν. Σερρών

Το Γενικό Νοσοκομείο Σερρών, καλεί σε υποβολή προσφορών για την παροχή υπηρεσιών υγείας και ασφαλείας: «ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» με CPV: 71317200-5, προϋπολογιζόμενης δαπάνης έως του ποσού των 18.600,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Οι προσφορές μπορούν να κατατεθούν μέχρι τις 24/04/2019 ημέρα Μ. Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ.

Η ημερομηνία αξιολόγησης και διενέργειας του διαγωνισμού ορίζεται στις 24/04/2019 ημέρα Μ. Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ.

Πληροφορίες όλες τις εργάσιμες ημέρες από 07:00 π.μ. μέχρι 15:00 μ.μ από το Γραφείο Προμηθειών (Τηλ 23213-51298). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθεύονται την σχετική διακήρυξη του διαγωνισμού από την ιστοσελίδα του Νοσοκομείου ( www.hospser.gr), η οποία θα αναρτηθεί το αργότερο δώδεκα (12) ημέρες πριν την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού.

Ανακοινώνουμε ότι το  ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ (3ο Χ.Λ.Μ. Εθνικής οδού Σερρών – Δράμας) προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοικτό Δημόσιο  Διαγωνισμό  κάτω των  Ορίων  για  την  προμήθεια είδους :« ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ»  με  αριθμό Διακήρυξης  Δ.03/2018.

Αναλυτικά η περιγραφή των υπηρεσιών, τα δικαιολογητικά  όπως  και  κάθε  άλλη  πληροφορία  σχετικά με το διαγωνισμό, θα αναφέρονται στην υπ’ αριθμ. Δ.03/2018 Διακήρυξη.

Κριτήριο κατακύρωσης : η πλέον συμφέρουσα από  οικονομική  άποψη  προσφορά βάσει Βέλτιστης  σχέσης  ποιότητας – τιμής.

Το Γενικό Νοσοκομείο Σερρών, καλεί σε υποβολή προσφορών για την ανάδειξη αναδόχου για τις «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ» με CPV:50112000-3, προϋπολογιζόμενης δαπάνης έως του ποσού των 5.028,20συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Οι προσφορές μπορούν να κατατεθούν έως  τις 02/07/2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:30 π.μ. Η ημερομηνία αξιολόγησης και διενέργειας του διαγωνισμού, ορίζεται στις 02/07/2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ.

Το Γενικό Νοσοκομείο Σερρών σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 371/17.11.2017 απόφασης του Διοικητού του Νοσοκομείου, ανακοινώνει ότι μεταθέτει την ημερομηνία διενέργειας του αριθ. του  υπ’ αριθμ. Σ.07/2016 CPV: 30192300-4 Ανοικτού Διαγωνισμού κάτω των Ορίων για την προμήθεια ειδών «ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΕΣ» ΠΠΥΥ  2014 συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 30.001,79€.Η  καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών καθώς και η διενέργεια του διαγωνισμού  θα ανακοινωθεί εκ νέου.

Το Γενικό Νοσοκομείο Σερρών σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 370/17.11.2017 απόφασης του Διοικητού του Νοσοκομείου, ανακοινώνει ότι μεταθέτει την ημερομηνία διενέργειας του αριθ. του  υπ’ αριθμ. Σ.10/2016 Συνοπτικού ανοικτού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την  προμήθεια ειδών «ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ- CPV:39831200-8» σε εφαρμογή  Π.Π.Υ.Υ. 2014 συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 40.000,83 €.Η  καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών καθώς και η διενέργεια του διαγωνισμού  θα ανακοινωθεί εκ νέου.