Γ.Ν. Σερρών

Αφού λάβαμε υπόψη :

1.Την Α2β/Γ.Π. οικ. 52344/21-07-2016 (ΦΕΚ.414/28-07-2016 τ. Υ.Ο.Δ.Δ.) απόφαση του Υπουργείου Υγείας, διορισμού του Διοικητού του Νοσοκομείου Σερρών.

2.Τις διατάξεις του Ν.3329/04.04.05, άρθρο 7, παρ. 4, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3868/2010 (ΦΕΚ 129Α΄/03.08.2010) «Αναβάθμιση του Εθνικού συστήματος Υγείας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής αλληλεγγύης».

3. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α΄/08.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», άρθρο 121 «Προθεσμίες διαδικασιών σύναψης Δημοσίων συμβάσεων κάτω των ορίων».

Το Γενικό Νοσοκομείο Σερρών σε συνέχεια της υπ’αριθμ. 175/15.05.2017απόφασης του Διοικητού του Νοσοκομείου, ανακοινώνει ότι μεταθέτει την ημερομηνία διενέργειας του αριθ. Σ.13/2017 Συνοπτικού Ανοικτού Διαγωνισμού κάτω των ορίων για την προμήθεια ειδών «Συσκευές και όργανα Έγχυσης»CPV 33194100-7 σε εφαρμογή του Π.Π.Υ.Υ. 2014 συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 69.786,51€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Η καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών καθώς και η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού θα ανακοινωθεί εκ νέου.

Ανακοινώνουμε ότι το ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ (3οΧ.Λ.Μ. Εθνικής οδού Σερρών –Δράμας) προκηρύσσει Συνοπτικό Ανοικτό Διαγωνισμό κάτω των Ορίων για την προμήθεια ειδών «Απορρυπαντικά» με αριθμό Διακήρυξης Σ.10/2016 για τις ανάγκες του.

Αναλυτικά η περιγραφή των ειδών, τα δικαιολογητικά όπως και κάθε άλλη πληροφορία σχε-τικά με το διαγωνισμό, θα αναφέρονται στην υπ’ αριθμ. Σ.10/2016 Διακήρυξη.

Κριτήριο κατακύρωσης : η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

Προϋπολογισμός : 40.000,83€ με ΦΠΑ, σε βάρος του ΚΑΕ 1381

Ανακοινώνουμε ότι το ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ (3οΧ.Λ.Μ. Εθνικής οδού Σερρών –Δράμας) προκηρύσσει Ανοικτό Συνοπτικό Διαγωνισμό κάτω των Ορίων για την προμήθεια ειδών «ΙΑΤΡΙΚΟ ΒΑΜΒΑΚΙ» με αριθμό Διακήρυξης Σ.11/2016 για τις ανάγκες του.

Αναλυτικά η περιγραφή των ειδών, τα δικαιολογητικά όπως και κάθε άλλη πληροφορία σχε-τικά με το διαγωνισμό, θα αναφέρονται στην υπ’ αριθμ. Σ.11/2016 Διακήρυξη.

Κριτήριο κατακύρωσης : η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

Προϋπολογισμός : 3.026,14€ με ΦΠΑ, σε βάρος του ΚΑΕ 1311 Κωδικός CPV: 33141115-9

Ανακοινώνουμε ότι το ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ (3οΧ.Λ.Μ. Εθνικής οδού Σερρών –Δράμας) προκηρύσσει Συνοπτικό Ανοικτό Διαγωνισμό κάτω των Ορίων για την προμήθεια ειδών «ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΕΣ» με αριθμό Διακήρυξης Σ.07/2016 για τις ανάγκες του.

Αναλυτικά η περιγραφή των ειδών, τα δικαιολογητικά όπως και κάθε άλλη πληροφορία σχετικά με το διαγωνισμό, θα αναφέρονται στην υπ’ αριθμ. Σ.07/2016 διακήρυξη.

Κριτήριο κατακύρωσης : η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

Προϋπολογισμός : 30.001,79€ με ΦΠΑ, σε βάρος του ΚΑΕ 1281

Κωδικός CPV: 30192300-4

Τόπος παροχής υπηρεσιών: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ

Essential SSL