Γ.Ν. Σερρών

Περίληψη της  υπ’ αριθμ. Σ.06/2017 Διακήρυξης του Συνοπτικού ανοικτού κάτω των ορίων Διαγωνισμού σε εφαρμογή  Π.Π.Υ.Υ. 2014 για την προμήθεια ειδών: «ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ» CPV 30192700-8».

Το Γενικό Νοσοκομείο Σερρών, κ α λ ε ί  σε υποβολή προσφορών για την ανάδειξη Προμηθευτών των ειδών: «ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ» CPV 30192700-8, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 7.999,92€   συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Το Γενικό Νοσοκομείο Σερρών, κ α λ ε ί  σε υποβολή προσφορών για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ και ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» με CPV: 71317200-5», προϋπολογιζόμενης δαπάνης έως του ποσού των 20.141,64συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Οι προσφορές μπορούν να κατατεθούν μέχρι την 27η/06/2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. Η ημερομηνία αξιολόγησης και διενέργειας του διαγωνισμού, ορίζεται στις 27/06/2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ.

Πληροφορίες όλες τις εργάσιμες ημέρες από 07:00π.μ μέχρι 15:00μ.μ από το Γραφείο Προμηθειών (Τηλ 23213-51279). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθεύονται την σχετική  διακήρυξη του διαγωνισμού αποκλειστικά από την ιστοσελίδα του Νοσοκομείου ( www.hospser.gr), η οποία θα αναρτηθεί το αργότερο δώδεκα (12) ημέρες πριν την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού.

 

Το Γενικό Νοσοκομείο Σερρών, κ α λ ε ί  σε υποβολή προσφορών για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών «ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ» με CPV: 64214200-1, προϋπολογιζόμενης δαπάνης έως του ποσού των 21.137,00συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Οι προσφορές μπορούν να κατατεθούν μέχρι την 28η/06/2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ..

Η ημερομηνία αξιολόγησης και διενέργειας του διαγωνισμού ορίζεται στις 28/06/2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 μ.μ.

Ανακοινώνουμε ότι το  ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ (3ο Χ.Λ.Μ. Εθνικής οδού Σερρών – Δράμας) προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοικτό Δημόσιο Διαγωνισμό  κάτω  των  Ορίων  για  την  ανάδειξη προμηθευτή των ειδών:  «Ιατρικοί Εξοπλισμοί»  με  αριθμό Διακήρυξης  Δ04/2014 για τις ανάγκες του.

Κριτήριο κατακύρωσης : η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά .

Προϋπολογισμός : 91.062,15 € με ΦΠΑ, σε βάρος του ΚΑΕ 9749

Αφού λάβαμε υπόψη :

1.Την Α2β/Γ.Π. οικ. 52344/21-07-2016 (ΦΕΚ.414/28-07-2016 τ. Υ.Ο.Δ.Δ.) απόφαση του Υπουργείου Υγείας, διορισμού του Διοικητού του Νοσοκομείου Σερρών.

2.Τις διατάξεις του Ν.3329/04.04.05, άρθρο 7, παρ. 4, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3868/2010 (ΦΕΚ 129Α΄/03.08.2010) «Αναβάθμιση του Εθνικού συστήματος Υγείας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής αλληλεγγύης».

3. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α΄/08.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», άρθρο 121 «Προθεσμίες διαδικασιών σύναψης Δημοσίων συμβάσεων κάτω των ορίων».

Essential SSL