Γ.Ν. Σερρών

Το Γενικό Νοσοκομείο Σερρών, καλεί σε υποβολή προσφορών για την παροχή υπηρεσιών υγείας και ασφαλείας: «ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ και ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» με CPV: 71317200-5, προϋπολογιζόμενης δαπάνης έως του ποσού των 20.141,64συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Οι προσφορές μπορούν να κατατεθούν μέχρι τις 23/10/2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 μ.μ. Η ημερομηνία αξιολόγησης και διενέργειας του διαγωνισμού, ορίζεται στις 24/10/2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ.μ.

Αφού λάβαμε υπόψη :

1.Την Α2β/Γ.Π. οικ. 52344/21-07-2016 (ΦΕΚ.414/28-07-2016 τ. Υ.Ο.Δ.Δ.) απόφαση του Υπουργείου Υγείας, διορισμού του Διοικητού του Νοσοκομείου Σερρών.

2.Τις διατάξεις του Ν.3329/04.04.05, άρθρο 7, παρ. 4, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3868/2010 (ΦΕΚ 129Α΄/03.08.2010) «Αναβάθμιση του Εθνικού συστήματος Υγείας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής αλληλεγγύης».

3.Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α΄/08.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», άρθρο 121 «Προθεσμίες διαδικασιών σύναψης Δημοσίων συμβάσεων κάτω των ορίων».

Το Γενικό Νοσοκομείο Σερρών, καλεί  σε υποβολή προσφορών για την ανάδειξη αναδόχου για τις «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ» με CPV:50112000-3, προϋπολογιζόμενης δαπάνης έως του ποσού των 2.682,12συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Οι προσφορές μπορούν να κατατεθούν μέχρι την 16η/10/2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 μ.μ. Η ημερομηνία αξιολόγησης και διενέργειας του διαγωνισμού, ορίζεται στις 17/10/2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ.μ.

Μετάθεση διενέργειας και καταληκτικής ημερομηνίας κατάθεσης προσφορών του υπ’ αριθ. Δ.12/2016 Τακτικού ανοικτού κάτω των ορίων Διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών «ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣHΣ Η/M ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ-CPV:50710000-5» σε εφαρμογή του Π.Π.Υ.Υ. 2014»

Το πλήρες κείμενο της απόφασης μπορείτε να το δείτε εδώ.

Το Γ.Ν. Σερρών αφού έλαβε υπόψη :

1.Την Α2β/Γ.Π. οικ. 52344/21-07-2016 (ΦΕΚ.414/28-07-2016 τ. Υ.Ο.Δ.Δ.) απόφαση του Υπουργείου Υγείας, διορισμού του Διοικητού του Νοσοκομείου Σερρών.

2.Τις διατάξεις του Ν.3329/04.04.05, άρθρο 7, παρ. 4, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3868/2010 (ΦΕΚ 129Α΄/03.08.2010) «Αναβάθμιση του Εθνικού συστήματος Υγείας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής αλληλεγγύης».

3.Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α΄/08.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», άρθρο 121 «Προθεσμίες διαδικασιών σύναψης Δημοσίων συμβάσεων κάτω των ορίων».