περιλήψεις των Διακηρύξεων των παρακάτω συνοπτικών διαγωνισμών:

  1.   «ΟΡΥΚΤΟ ΑΛΑΤΙ», Π.18/2016, CPV:14410000-8
  2. «ΜΕΡΗ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ», Π.08/2016, CPV: 42531000-7
  3. «ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΤΟΥΣ», Π.15/2016, CPV: 34330000-9
  4. «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ», Π.11/2016 CPV:50112000-3