Το Γενικό Νοσοκομείο Σερρών, κ α λ ε ί σε υποβολή προσφορών για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ» με CPV: 60000000-8», με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

Οι προσφορές μπορούν να κατατεθούν μέχρι την 14/02/2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 μ.μ.

Η ημερομηνία αξιολόγησης και διενέργειας του διαγωνισμού, ορίζεται την 15/01/2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ.

Πληροφορίες όλες τις εργάσιμες ημέρες από 07:00π.μ μέχρι 15:00μ.μ από το Γραφείο Προμηθειών (Τηλ 23213-51297). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθεύονται την σχετική διακήρυξη του διαγωνισμού αποκλειστικά από την ιστοσελίδα του Νοσοκομείου ( www.hospser.gr ), η οποία θα αναρτηθεί το αργότερο δέκα (10) ημέρες πριν την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού