Το Γενικό Νοσοκομείο Σερρών, κ α λ ε ί σε υποβολή προσφορών για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια ειδών «ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ» με CPV: 24951100-6»,προϋπολογιζόμενης δαπάνης με ΦΠΑ 4.071,92€ με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Οι προσφορές μπορούν να κατατεθούν μέχρι την 08/05/2017ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 μ.μ. Η ημερομηνία αξιολόγησης και διενέργειας του διαγωνισμού, ορίζεται την 09/05/2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.

Πληροφορίες όλες τις εργάσιμες ημέρες από 07:00π.μ μέχρι 15:00μ.μ από το Γραφείο Προμηθειών (Τηλ 23213-51297). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθεύονται την σχετική διακήρυξη του διαγωνισμού αποκλειστικά από την ιστοσελίδα του Νοσοκομείου ( www.hospser.gr), η οποία θα αναρτηθεί το αργότερο δέκα (10) ημέρες πριν την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού.