Το Γενικό Νοσοκομείο Σερρών σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 105/13.03.2017 απόφασης του Διοικητού του Νοσοκομείου, ανακοινώνει ότι μεταθέτει την ημερομηνία διενέργειας του αριθ. Π.15/2016 Πρόχειρου ανοικτού Διαγωνισμού προμήθειας ειδών: «ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΤΟΥΣ» CPV 34330000-9 συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 21.923,52€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Η καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών καθώς και η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού θα ανακοινωθεί εκ νέου.