Το Γενικό Νοσοκομείο Σερρών, κάνει γνωστή την υπ’ αριθμ. 4η /28-03-2017 (θέμα 26ο οικ.) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ματαίωσης του υπ’ αριθμ. Δ.14/2014 Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού «ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ (ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΑΕΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ)», ΠΠΥΥ 2013, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 82.497,16€ με ΦΠΑ και κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά, λόγω μείωσης του αριθμού των αναλυτών αερίων αίματος από έξι (6) σε τέσσερις (4) και επανακαθορισμού των τμημάτων/μονάδων στα οποία θα εγκατασταθούν οι τέσσερις αναλυτές και των τμημάτων/μονάδων που θα εξυπηρετεί ο κάθε αναλυτής