Την Απόφαση μετάθεσης διενέργειας και καταληκτικής ημερομηνίας κατάθεσης προσφορών του υπ’ αριθ. Σ.05/2016 Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών «ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΝΤΑΛΑΚΤΙΚΑ» με CPV: 34913000-0»σε εφαρμογή του Π.Π.Υ.Υ. 2014

μπορείτε να την δείτε εδώ.