Το Γενικό Νοσοκομείο Σερρών σε συνέχεια της υπ’αριθμ. 175/15.05.2017απόφασης του Διοικητού του Νοσοκομείου, ανακοινώνει ότι μεταθέτει την ημερομηνία διενέργειας του αριθ. Σ.13/2017 Συνοπτικού Ανοικτού Διαγωνισμού κάτω των ορίων για την προμήθεια ειδών «Συσκευές και όργανα Έγχυσης»CPV 33194100-7 σε εφαρμογή του Π.Π.Υ.Υ. 2014 συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 69.786,51€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Η καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών καθώς και η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού θα ανακοινωθεί εκ νέου.