Το Γενικό Νοσοκομείο Σερρών, κ α λ ε ί  σε υποβολή προσφορών για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ και ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» με CPV: 71317200-5», προϋπολογιζόμενης δαπάνης έως του ποσού των 20.141,64συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Οι προσφορές μπορούν να κατατεθούν μέχρι την 27η/06/2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. Η ημερομηνία αξιολόγησης και διενέργειας του διαγωνισμού, ορίζεται στις 27/06/2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ.

Πληροφορίες όλες τις εργάσιμες ημέρες από 07:00π.μ μέχρι 15:00μ.μ από το Γραφείο Προμηθειών (Τηλ 23213-51279). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθεύονται την σχετική  διακήρυξη του διαγωνισμού αποκλειστικά από την ιστοσελίδα του Νοσοκομείου ( www.hospser.gr), η οποία θα αναρτηθεί το αργότερο δώδεκα (12) ημέρες πριν την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού.

 


Essential SSL