Αφού λάβαμε υπόψη :

1.Την Α2β/Γ.Π. οικ. 52344/21-07-2016 (ΦΕΚ.414/28-07-2016 τ. Υ.Ο.Δ.Δ.) απόφαση του Υπουργείου Υγείας, διορισμού του Διοικητού του Νοσοκομείου Σερρών.

2.Τις διατάξεις του Ν.3329/04.04.05, άρθρο 7, παρ. 4, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3868/2010 (ΦΕΚ 129Α΄/03.08.2010) «Αναβάθμιση του Εθνικού συστήματος Υγείας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής αλληλεγγύης».

3.Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α΄/08.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», άρθρο 121 «Προθεσμίες διαδικασιών σύναψης Δημοσίων συμβάσεων κάτω των ορίων».

4.Την προϋπολογισθείσα δαπάνη που ανέρχεται έως του ποσού των 39.998,86€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

5.Την υπ’ αριθμ. 16/24-01-2017 τροποποιημένη απόφαση του Διοικητού του Νοσοκομείου «Τροποποίηση της αριθμ.238/07-07-2015 απόφασης του Διοικητή του Γ.Ν. Σερρών Ορισμού επιτροπών σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών/διενέργειας και αξιολόγησης των διαγωνισμών του Γ.Ν. Σερρών σε εφαρμογή του ΠΠΥΦΥ 2014».

6.Την  υπ’ αριθμ.  Πρωτ. 167/05.05.2017 απόφαση μετάθεσης διενέργειας και καταλυτικής ημερομηνίας κατάθεσης  προσφορών του αριθ. Σ.04/2016 Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών «ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ» σε  εφαρμογή  του  ΠΠΥΥ  2014,  η  οποία δημοσιεύτηκε  στο  διαδικτυακό  τόπο   ΔΙΑΥΓΕΙΑ  με ΑΔΑ: 6ΡΓΟ469071-ΨΦΟ και  στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

 Τη μετάθεση της ημερομηνίας διενέργειας καθώς και της καταληκτικής ημερομηνίας κατάθεσης προσφορών του αριθ.Σ.04/2016 Συνοπτικού ανοικτού Διαγωνισμού προμήθειας ειδών: «ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ» CPV: 39831000-6 συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 39.998,86€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

 

  Η καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών καθώς και η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού θα ανακοινωθεί εκ νέου.