Απόφαση μετάθεσης διενέργειας και καταληκτικής ημερομηνίας κατάθεσης προσφορών του υπ’ αριθ. Σ.08/2016 την παροχή «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΥΡΕΙΩΝ - CPV: 98321100-0

Αφού λάβαμε υπόψη :

1.Την Α2β/Γ.Π. οικ. 52344/21-07-2016 (ΦΕΚ.414/28-07-2016 τ. Υ.Ο.Δ.Δ.) απόφαση του Υπουργείου Υγείας, διορισμού του Διοικητού του Νοσοκομείου Σερρών.

2.Τις διατάξεις του Ν.3329/04.04.05, άρθρο 7, παρ. 4, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3868/2010 (ΦΕΚ 129Α΄/03.08.2010) «Αναβάθμιση του Εθνικού συστήματος Υγείας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής αλληλεγγύης».

3.Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α΄/08.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», άρθρο 121 «Προθεσμίες διαδικασιών σύναψης Δημοσίων συμβάσεων κάτω των ορίων».

4.Την προϋπολογισθείσα δαπάνη που ανέρχεται έως του ποσού των 3.870,00€ με ΦΠΑ, σε βάρος του ΚΑΕ 419

5.Την υπ’ αριθ. 238/07.07.2015 απόφαση του Διοικητού του Γ.Ν. Σερρών ορισμού επιτροπών σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών-διενέργειας και αξιολόγησης των διαγωνισμών σε εφαρμογή του Π.Π.Υ.Υ. 2014.

6.Την  υπ’ αριθμ.  Πρωτ. 4826 /28.04.2017 Περίληψη του αριθ. του υπ’ αριθμ. Σ.08/2016 CPV:98321100-0 Ανοικτού Διαγωνισμού κάτω των Ορίων για την παροχή υπηρεσιών «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΥΡΕΙΩΝ» ΠΠΥΥ  2014,  η  οποία δημοσιεύτηκε  στο  διαδικτυακό  τόπο   ΔΙΑΥΓΕΙΑ  με ΑΔΑ: 690Ζ469071-4ΡΞ και  στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Τη μετάθεση της ημερομηνίας διενέργειας καθώς και της καταληκτικής ημερομηνίας κατάθεσης προσφορών του  υπ’ αριθμ. Σ.08/2016 CPV:98321100-0 Ανοικτού Διαγωνισμού κάτω των Ορίων για την προμήθεια ειδών «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΥΡΕΙΩΝ» ΠΠΥΥ  2014 συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 3.870€ .Η  καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών καθώς και η διενέργεια του διαγωνισμού  θα ανακοινωθεί εκ νέου.