Το Γενικό Νοσοκομείο Σερρών καλεί  σε υποβολή προσφορών για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια του είδους «ΟΡΥΚΤΟ ΑΛΑΤΙ» με CPV:14410000-8», προϋπολογιζόμενης δαπάνης έως του ποσού των 6.155,36€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Οι προσφορές μπορούν να κατατεθούν μέχρι την 23η/05/2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. Η ημερομηνία αξιολόγησης και διενέργειας του διαγωνισμού, ορίζεται στις 23/05/2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 μ.μ.  

Πληροφορίες όλες τις εργάσιμες ημέρες από 07:00π.μ μέχρι 15:00μ.μ από το Γραφείο Προμηθειών (Τηλ 23213-51298). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθεύονται την σχετική  διακήρυξη της Πρόσκλησης αποκλειστικά από την ιστοσελίδα του Νοσοκομείου ( www.hospser.gr).