Το Γενικό Νοσοκομείο Σερρών, καλεί  σε υποβολή προσφορών για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών «ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ» με CPV: 50730000-1», προϋπολογιζόμενης δαπάνης έως του ποσού των 14.260,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Οι προσφορές μπορούν να κατατεθούν μέχρι την 24/05/2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 μ.μ. Η ημερομηνία αξιολόγησης και διενέργειας του διαγωνισμού, ορίζεται την 24/05/2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 μ.μ.

Πληροφορίες όλες τις εργάσιμες ημέρες από 07:00π.μ μέχρι 15:00μ.μ από το Γραφείο Προμηθειών (Τηλ. 23213-51298). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθεύονται την σχετική  διακήρυξη της Πρόσκλησης αποκλειστικά από την ιστοσελίδα του Νοσοκομείου ( www.hospser.gr), η οποία θα αναρτηθεί το αργότερο δώδεκα (12) ημέρες πριν την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού.