Το Γενικό Νοσοκομείο Σερρών, κ α λ ε ί  σε υποβολή προσφορών για την ανάδειξη αναδόχου για  την παροχή υπηρεσιών «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ» με CPV:85146000-4, προϋπολογιζόμενης δαπάνης έως του ποσού των 40.000,83 συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α., με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Οι προσφορές μπορούν να κατατεθούν μέχρι την 25/06/2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 μ.μ. Η ημερομηνία αξιολόγησης και διενέργειας του διαγωνισμού, ορίζεται την 26/06/2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:30 μ.μ.

Πληροφορίες όλες τις εργάσιμες ημέρες από 07:00 π.μ μέχρι 15:00 μ.μ από το Γραφείο Προμηθειών (Τηλ 23213-51279). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθεύονται την σχετική  διακήρυξη του διαγωνισμού αποκλειστικά από την ιστοσελίδα του Νοσοκομείου (www.hospser.gr), η οποία θα αναρτηθεί το αργότερο δώδεκα (12) ημέρες πριν την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού.