Το Γενικό Νοσοκομείο Σερρών, καλεί σε υποβολή προσφορών για την ανάδειξη αναδόχου για τις «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ» με CPV:50112000-3, προϋπολογιζόμενης δαπάνης έως του ποσού των 5.028,20συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Οι προσφορές μπορούν να κατατεθούν έως  τις 02/07/2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:30 π.μ. Η ημερομηνία αξιολόγησης και διενέργειας του διαγωνισμού, ορίζεται στις 02/07/2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ.

Πληροφορίες όλες τις εργάσιμες ημέρες από 07:00 π.μ. μέχρι 15:00 μ.μ από το Γραφείο Προμηθειών (Τηλ. 23213-51298). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθεύονται την σχετική  διακήρυξη του διαγωνισμού αποκλειστικά από την ιστοσελίδα του Νοσοκομείου ( www.hospser.gr), η οποία θα αναρτηθεί το αργότερο δώδεκα (12) ημέρες πριν την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού