Ανακοινώνουμε ότι το  ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ (3ο Χ.Λ.Μ. Εθνικής οδού Σερρών – Δράμας) προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοικτό Δημόσιο  Διαγωνισμό  κάτω των  Ορίων  για  την  προμήθεια είδους :« ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ»  με  αριθμό Διακήρυξης  Δ.03/2018.

Αναλυτικά η περιγραφή των υπηρεσιών, τα δικαιολογητικά  όπως  και  κάθε  άλλη  πληροφορία  σχετικά με το διαγωνισμό, θα αναφέρονται στην υπ’ αριθμ. Δ.03/2018 Διακήρυξη.

Κριτήριο κατακύρωσης : η πλέον συμφέρουσα από  οικονομική  άποψη  προσφορά βάσει Βέλτιστης  σχέσης  ποιότητας – τιμής.

Προϋπολογισμός : 100.000 € με ΦΠΑ, σε βάρος του ΚΑΕ 9149.01

Κωδικός CPV: 33112200-0

Τόπος παροχής υπηρεσιών: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ

Γλώσσα: Ελληνική

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 05η OKTΩΒΡΙΟΥ 2018 ημέρα Παρασκευή και από 15.00 μ.μ. στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών:31  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  2018   και μέχρι Ώρα 23.59.

Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών: 06η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018 Ώρα 12:00 μ. στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.

Η  προκήρυξη θα αναρτηθεί  στην  ιστοσελίδα  http://sites.diavgeia.gov.gr  καθώς   και  στην  ιστοσελίδα του Γ.Ν. Σερρών. Το σώμα της διακήρυξης θα αναρτηθεί στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr στο ΚΗΜΔΗΣ και ΕΣΗ∆ΗΣ καθώς και στην ιστοσελίδα του Γ.Ν. Σερρών.

Πληροφορίες: Όλες τις εργάσιμες ημέρες από 8.00πμ έως 14.00 μ.μ στο ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Αρμόδιος υπάλληλος: Πολυξένη Καράμπελα

ΤΗΛ. 23213-51279

FAX  23210-94766