ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY “ΣΕΤ ΝΕΥΡΟΔΙΕΓΕΡΤΩΝ ΔΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ»CPV 33169500-7

 ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ

Αριθμός Διακήρυξης :Σ.04/2019 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ

Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής:

Επωνυμία   :   ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ

Ταχυδρομική διεύθυνση :    2ο χλμ. ΣΕΡΡΩΝ- ΔΡΑΜΑΣ

Πόλη :    ΣΕΡΡΕΣ

Ταχυδρομικός Κωδικός :     62100

Χώρα   :   ΕΛΛΑΔΑ

Τηλέφωνο     +302321094500

Φαξ  :        +302321094712

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο    :    Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Αρμόδιος για πληροφορίες  :    Γραφείο Προμηθειών:Καράμπελα Πολυξένη

Τηλ.    :  2321351297

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο : (URL) www.hospser.gr

 

Τρόπος λήψης τεχνικών προδιαγραφών, συμπληρωματικών εγγράφων και     διακήρυξης:Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν δωρεάν το πλήρες κείμενο της διακήρυξης από την δικτυακή πλατφόρμα του ΚΗΜΔΗΣ, και το site της αναθέτουσας αρχής www.hospser.gr

Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV: 33169500-7

Τόπος Εκτέλεσης/Παράδοσης: Γενικό Νοσοκομείο Σερρών

Είδος σύμβασης: Προμήθειες

Κριτήριο κατακύρωσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής(χαμηλότερη τιμή)

Αντικείμενο Σύμβασης: Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού του Γενικού Νοσοκομείου Σερρών.

Φύση και ποσότητα ή αξία των ζητούμενων προϊόντων: Σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές των ειδών που αναφέρονται στη διακήρυξη και την προϋπολογιζόμενη δαπάνη τους, όπως αυτή περιγράφεται στους όρους της.

Προϋπολογισμός της προμήθειας: 23.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Εναλλακτικές προσφορές: Στον διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.

Συνολική διάρκεια σύμβασης : 12 μήνες.

Προϋποθέσεις συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα που πληρούν τις προϋποθέσεις  των Όρων της διακήρυξης.

Είδος Διαδικασίας Ανάθεσης: Συνοπτικός διαγωνισμός

Διεύθυνση αποστολής προσφορών/Τρόπος υποβολής των προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς με ταχυδρομική αποστολή ή κατάθεση στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 16/09/2019 και ώρα :14.00μ.μ.

Διενέργεια :23-09-2019 και ώρα :13.00μ.μ

Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς: Η προσφορά πρέπει να ισχύει για 180 ημέρες από την επόμενη ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού.

Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών: Όπως ορίζεται στους όρους της διακήρυξης.

Γλώσσα που θα συνταχθούν οι προσφορές: Οι προσφορές, τα δικαιολογητικά συμμετοχής, οι τεχνικές και οικονομικές προσφορές και εν γένει όλα τα υποβαλλόμενα στο διαγωνισμό δικαιολογητικά, θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική Γλώσσα.

Τρόπος Χρηματοδότησης: Φορέας χρηματοδότησης είναι ο τακτικός προϋπολογισμός του Νοσοκομείου.

Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής: Αναθέτουσα Αρχή.

Υποβολή ενστάσεων: Σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης.

Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό: Δεν απαιτείται.

 Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ

 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΤΑΚΟΣ