Το Γενικό Νοσοκομείο Σερρών, κάνει γνωστή την υπ. αριθμ. 4η /29-02-2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ματαίωσης του Διεθνούς Ενιαίου Διαγωνισμού Δ02/2014 «ΦΙΛΤΡΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ» ΠΠΥΥ 2012, CPV33141630-5 και του Διεθνούς Ενιαίου Διαγωνισμού Δ17/2014 «ΗΘΜΟΙ ΔΙΗΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ» ΠΠΥΥ 2013, CPV33141630-5 καθώς δεν δύνανται να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες του διαγωνισμού μέχρι την 30-06-2016, όπως ορίζει η Υπουργική απόφαση 5108/22-12-2015