Περίληψη Διακήρυξης του υπ’ αριθ. Δ.15/2014 Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών «ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ» μετά από μετάθεση. Το Γενικό Νοσοκομείο Σερρών με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 14334/30-11-2015 κοινοποίηση στον ιστοχώρο ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στον ιστοχώρο του Νοσοκομείου ( www.hospser.gr ) ανακοίνωσε ότι μεταθέτει την ημερομηνία διενέργειας του Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών « ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ », ΠΠΥΥ 2013 , προϋπολογιζόμενης δαπάνης με ΦΠΑ 80.665,61€, σε μεταγενέστερη ημερομηνία που θα οριζόταν εκ νέου.

Σε συνέχεια της ανωτέρω κοινοποίησης το Γενικό Νοσοκομείο Σερρών καλεί εκ νέου σε υποβολή προσφορών για την προμήθεια των ειδών «ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ », CPV 33112200-0 ( 33100000-1) , ΠΠΥΥ 2013 , προϋπολογιζόμενης δαπάνης έως του ποσού των 80.665,61€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά. Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 20-07-2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 2.00μμ. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την 26-07-2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 11π.μ. Πληροφορίες όλες τις εργάσιμες ημέρες από 07:00π.μ μέχρι 15:00μ.μ από το Γραφείο Προμηθειών (Τηλ 23213 - 51290).