Γ.Ν. Σερρών

Την Απόφαση μετάθεσης διενέργειας και καταληκτικής ημερομηνίας κατάθεσης προσφορών του υπ’ αριθ. Σ.05/2016 Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών «ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΝΤΑΛΑΚΤΙΚΑ» με CPV: 34913000-0»σε εφαρμογή του Π.Π.Υ.Υ. 2014

μπορείτε να την δείτε εδώ.

Το Γενικό Νοσοκομείο Σερρών, κάνει γνωστή την υπ’ αριθμ. 4η /28-03-2017 (θέμα 26ο οικ.) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ματαίωσης του υπ’ αριθμ. Δ.14/2014 Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού «ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ (ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΑΕΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ)», ΠΠΥΥ 2013, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 82.497,16€ με ΦΠΑ και κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά, λόγω μείωσης του αριθμού των αναλυτών αερίων αίματος από έξι (6) σε τέσσερις (4) και επανακαθορισμού των τμημάτων/μονάδων στα οποία θα εγκατασταθούν οι τέσσερις αναλυτές και των τμημάτων/μονάδων που θα εξυπηρετεί ο κάθε αναλυτής

Το Γενικό Νοσοκομείο Σερρών σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 105/13.03.2017 απόφασης του Διοικητού του Νοσοκομείου, ανακοινώνει ότι μεταθέτει την ημερομηνία διενέργειας του αριθ. Π.15/2016 Πρόχειρου ανοικτού Διαγωνισμού προμήθειας ειδών: «ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΤΟΥΣ» CPV 34330000-9 συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 21.923,52€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Η καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών καθώς και η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού θα ανακοινωθεί εκ νέου.

Το Γενικό Νοσοκομείο Σερρών, κ α λ ε ί σε υποβολή προσφορών για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια ειδών «ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ» με CPV: 24951100-6»,προϋπολογιζόμενης δαπάνης με ΦΠΑ 4.071,92€ με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Οι προσφορές μπορούν να κατατεθούν μέχρι την 08/05/2017ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 μ.μ. Η ημερομηνία αξιολόγησης και διενέργειας του διαγωνισμού, ορίζεται την 09/05/2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.

Πληροφορίες όλες τις εργάσιμες ημέρες από 07:00π.μ μέχρι 15:00μ.μ από το Γραφείο Προμηθειών (Τηλ 23213-51297). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθεύονται την σχετική διακήρυξη του διαγωνισμού αποκλειστικά από την ιστοσελίδα του Νοσοκομείου ( www.hospser.gr), η οποία θα αναρτηθεί το αργότερο δέκα (10) ημέρες πριν την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού.

Το Γενικό Νοσοκομείο Σερρών, κ α λ ε ί σε υποβολή προσφορών για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ» με CPV: 60000000-8», με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

Οι προσφορές μπορούν να κατατεθούν μέχρι την 14/02/2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 μ.μ.

Η ημερομηνία αξιολόγησης και διενέργειας του διαγωνισμού, ορίζεται την 15/01/2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ.