Γ.Ν. Σερρών

Το Γενικό Νοσοκομείο Σερρών, κ α λ ε ί σε υποβολή προσφορών για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ» με CPV: 60000000-8», με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

Οι προσφορές μπορούν να κατατεθούν μέχρι την 14/02/2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 μ.μ.

Η ημερομηνία αξιολόγησης και διενέργειας του διαγωνισμού, ορίζεται την 15/01/2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ.

περιλήψεις των Διακηρύξεων των παρακάτω συνοπτικών διαγωνισμών:

  1.   «ΟΡΥΚΤΟ ΑΛΑΤΙ», Π.18/2016, CPV:14410000-8
  2. «ΜΕΡΗ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ», Π.08/2016, CPV: 42531000-7
  3. «ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΤΟΥΣ», Π.15/2016, CPV: 34330000-9
  4. «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ», Π.11/2016 CPV:50112000-3

περιλήψεις Διακηρύξεων Ηλεκτρονικών Ανοικτών Κάτω των ορίων Διαγωνισμών για την προμήθεια ειδών :

 Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ   ΑΡΙΘΜ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.
 1 ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΤΕΣΤ Δ.04/2015   16455/30-12-2016
 2 ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ  Δ.05/2015 16456/30-12-2016 
 3 ΜΗ ΧΗΜΙΚΑ ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ (ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΑΕΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ)  Δ.14/2016  16457/30-12-2016
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ  Π.24/2015  16458/30-12-2016
ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Π.25/2015   16459/30-12-2016

 

Το Γενικό Νοσοκομείο Σερρών, κ α λ ε ί σε υποβολή προσφορών για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ» CPV: 50750000-7, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

Οι προσφορές μπορούν να κατατεθούν μέχρι την 16/11/2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 μ.μ.

Η ημερομηνία αξιολόγησης και διενέργειας του διαγωνισμού, ορίζεται την 17/11/2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 μ.μ.

Περίληψη Διακήρυξης του υπ’ αριθ. Δ.15/2014 Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών «ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ» μετά από μετάθεση. Το Γενικό Νοσοκομείο Σερρών με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 14334/30-11-2015 κοινοποίηση στον ιστοχώρο ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στον ιστοχώρο του Νοσοκομείου ( www.hospser.gr ) ανακοίνωσε ότι μεταθέτει την ημερομηνία διενέργειας του Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών « ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ », ΠΠΥΥ 2013 , προϋπολογιζόμενης δαπάνης με ΦΠΑ 80.665,61€, σε μεταγενέστερη ημερομηνία που θα οριζόταν εκ νέου.