Γ.Ν. Σερρών

Απόφαση μετάθεσης διενέργειας και καταληκτικής ημερομηνίας κατάθεσης προσφορών του Ανοικτού Συνοπτικού Διαγωνισμού κάτω των Ορίων για την προμήθεια ειδών «ΙΑΤΡΙΚΟ ΒΑΜΒΑΚΙ»  με   αριθμό  Διακήρυξης   Σ.11/2016

Αφού λάβαμε υπόψη :

1.Την Α2β/Γ.Π. οικ. 52344/21-07-2016 (ΦΕΚ.414/28-07-2016 τ. Υ.Ο.Δ.Δ.) απόφαση του Υπουργείου Υγείας, διορισμού του Διοικητού του Νοσοκομείου Σερρών.

2.Τις διατάξεις του Ν.3329/04.04.05, άρθρο 7, παρ. 4, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3868/2010 (ΦΕΚ 129Α΄/03.08.2010) «Αναβάθμιση του Εθνικού συστήματος Υγείας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής αλληλεγγύης».

3.Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α΄/08.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», άρθρο 121 «Προθεσμίες διαδικασιών σύναψης Δημοσίων συμβάσεων κάτω των ορίων».

Μετάθεση διενέργειας και καταληκτικής ημερομηνίας κατάθεσης προσφορών του υπ’ αριθ. Δ.12/2016 Τακτικού ανοικτού κάτω των ορίων Διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών «ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣHΣ Η/M ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ-CPV:50710000-5» σε εφαρμογή του Π.Π.Υ.Υ. 2014»

Το πλήρες κείμενο της απόφασης μπορείτε να το δείτε εδώ.

Το Γ.Ν. Σερρών αφού έλαβε υπόψη :

1.Την Α2β/Γ.Π. οικ. 52344/21-07-2016 (ΦΕΚ.414/28-07-2016 τ. Υ.Ο.Δ.Δ.) απόφαση του Υπουργείου Υγείας, διορισμού του Διοικητού του Νοσοκομείου Σερρών.

2.Τις διατάξεις του Ν.3329/04.04.05, άρθρο 7, παρ. 4, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3868/2010 (ΦΕΚ 129Α΄/03.08.2010) «Αναβάθμιση του Εθνικού συστήματος Υγείας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής αλληλεγγύης».

3.Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α΄/08.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», άρθρο 121 «Προθεσμίες διαδικασιών σύναψης Δημοσίων συμβάσεων κάτω των ορίων».

Το Γενικό Νοσοκομείο Σερρών σε συνέχεια της υπ’αριθμ. 175/15.05.2017απόφασης του Διοικητού του Νοσοκομείου, ανακοινώνει ότι μεταθέτει την ημερομηνία διενέργειας του αριθ. Σ.13/2017 Συνοπτικού Ανοικτού Διαγωνισμού κάτω των ορίων για την προμήθεια ειδών «Συσκευές και όργανα Έγχυσης»CPV 33194100-7 σε εφαρμογή του Π.Π.Υ.Υ. 2014 συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 69.786,51€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Η καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών καθώς και η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού θα ανακοινωθεί εκ νέου.