Η Διοίκηση της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης σε εφαρμογή της υπ’ αριθ. Υ4α/οικ.37804/25-4-2013 (ΦΕΚ 1023/25-4-2013)   Υπουργικής Απόφασης σχετικά με την παροχή υπηρεσιών σε ασθενείς Νοσοκομείων ΕΣΥ και ιδιωτικών Κλινικών της Χώρας από αποκλειστικές νοσοκόμες και νοσοκόμους όπως αυτή τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την υπ’ αριθ. Υ4α/Γ.Π.οικ.75206/8-8-2013  (ΦΕΚ 1944/Β/2013) Υπουργική Απόφαση,
ανακοινώνει την υπ. αριθ. οικ. 18242/861/19-4-2019 (ΑΔΑ: ΩΝΧ6465Θ1Ω-8ΓΓ) εγκύκλιο της Γενικής Δ/νσης Εργασιακών Σχέσεων Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία του Υπουργείου Εργασίας  Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με την οποία δίνονται  οδηγίες για το καθορισμό των αποδοχών,αδειών, επιδομάτων εορτών και αδειών των αποκλειστικών  Νοσοκόμων.
Την ανακοίνωση μπορείτε να την δείτε από εδώ.