Συμβούλια Επιλογής & Κρίσης Ειδικευμένων Ιατρών & Οδοντιάτρων στην έδρα της 4ης ΥΠΕ (Ν.4647/2019)

Σύμφωνα με :

α) τις διατάξεις των άρθρων 3 και 4 του Ν.4647/2019,

β) την αριθμ. Γ4α/Γ.Π.οικ. 7328/6.2.2020 (ΦΕΚ 319/τ.Β΄/06.02.2020) Υπουργική Απόφαση

γ) την αριθμ. Γ4α/Γ.Π.οικ.7330/5.2.2020 (ΦΕΚ 320/τ.Β΄/06.02.2020) Υπουργική Απόφαση

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΤΑΙ

Η ανάρτηση του αυτοματοποιημένου καταλόγου των υποψηφίων με σειρά κατάταξης ανά θέση, για τις θέσεις ειδικευμένων ιατρών και οδοντιάτρων κλάδου ΕΣΥ των Νοσοκομείων και των Μονάδων Παροχής Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Υγείας (Π.Φ.Υ.) αρμοδιότητας 4ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας και Θράκης όπως αυτές εγκρίθηκαν:

i).  Με την Αριθμ. Πρωτ. Γ4α/Γ.Π. οικ. 8252/07.02.2020 (6η ορθή επανάληψη) εγκριτική απόφαση του Υφυπουργού Υγείας

ii).  Η με Αριθμ. Πρωτ. Γ4α/Γ.Π. οικ. 42951/13.07.2020 (ορθή επανάληψη) εγκριτική απόφαση του Υφυπουργού Υγείας

iii). Η με Αριθμ. Πρωτ. Γ4α/Γ.Π. οικ. 54849/21.09.2020 (ορθή επανάληψη) εγκριτική απόφαση του Υφυπουργού Υγείας