Ανακοίνωση ΣΟΧ1/2018 «Για την πρόσληψη προσωπικού για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας των Κέντρων Υγείας του Πρωτοβάθμιου Εθνικού Δικτύου Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.) της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης (άρθρα 21 του Ν.2190/1994, όπως ισχύει, 63 του Ν.4430/2016 και 107 του Ν.4461/2017)»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: "Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων (δέκα (10) ημέρες υπολογιζόμενες ημερολογιακά) θα είναι ενιαία για όλες τις κατά τόπους Υπηρεσίες και θα αρχίσει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης ή ανάρτησης της παρούσας στο Νομό που αυτή θα δημοσιευθεί ή αναρτηθεί τελευταία. Επομένως, στο αμέσως προσεχές διάστημα θα ανακοινωθεί στο δικτυακό τόπο της Υπηρεσίας μας και θα γνωστοποιηθεί και στα Κέντρα Υγείας το ακριβές χρονικό διάστημα υποβολής των αιτήσεων."

Σχετικά έγγραφα